Verplichte certificering voor uitzendbureaus

Vanaf 2025 zal de certificeringsplicht voor uitzendbureaus gaan gelden. Dit houdt in dat je als uitzendonderneming aan heel wat eisen en regels uit het certificeringsstelsel moet voldoen. Maar hoe werkt het certificeringsstelsel? En welke gevolgen heeft dit voor jouw onderneming? Wij helpen je hierbij.

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Nog even terug naar de aanleiding van de aangekondigde maatregelen. Vooral rond de ter beschikkingstelling van arbeidsmigranten gaat veel mis. Arbeidsmigranten worden door sommige bureaus onderbetaald, slecht gehuisvest en moeten soms werken onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Dit was voor het kabinet aanleiding om een speciale commissie, onder leiding van voormalig SP-leider Roemer, in te stellen. Deze commissie bracht in 2020 een aantal adviezen uit op basis waarvan het kabinet nu komt met concrete maatregelen.

Voor wie geldt de certificeringsplicht?

Het kabinet stelt voor om de verplichte certificering vanaf 2025 te laten gelden voor alle ondernemingen die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen als bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen ook uitleners die niet uitzenden, maar uitlenen anders dan in het kader van beroep of bedrijf.

Private inspectie-instellingen

Private inspectie-instellingen gaan periodiek bij uitzendorganisaties controleren of zij voldoen aan de certificeringseisen die nu nog vastgesteld moeten worden (al zijn de contouren wel al duidelijk). Uitleners die zonder certificaat toch arbeidskrachten ter beschikking stellen èn inleners die arbeidskrachten inlenen van niet-gecertificeerde uitzenders kunnen een boete van de Arbeidsinspectie krijgen. Dit kan echter, zo stelt de Minister, pas in werking treden als álle uitleners in staat zijn gesteld om een certificaat te verkrijgen. Dat zal – afhankelijk van de parlementaire behandeling en voortgang van de invoering – vanaf 1 januari 2025 het geval kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het verplichte certificeringsstelsel

Welke zaken worden er komende tijd opgepakt en waar moeten uitzendondernemers rekening mee houden in het kader van deze verplichte certificering?

  • De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt aangepast. Het wordt voor alle uitleners van arbeidskrachten verboden om zonder een certificaat arbeidskrachten in Nederland uit te lenen.
  • In het wetsvoorstel wordt de certificeringsplicht niet beperkt tot alleen uitzendbureaus die arbeidsmigranten tewerkstellen. De certificeringsplicht zal gelden voor alle ondernemingen die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen als bedoeld in de Waadi. Bovendien gaat deze verplichting ook gelden voor buitenlandse uitleners.
  • De aanpassing van de Waadi richt zich niet alleen op uitzenders. Het wordt voor alle inleners verboden om zaken te doen met niet-gecertificeerde uitleners. In een campagne zullen inleners daarop gewezen worden. Inleners kunnen straks zelf kosteloos in een openbaar register controleren of de uitlener met wie zij willen samenwerken, in het bezit is van een certificaat.
  • Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten uitleners voldoen aan vastgestelde normen over o.a. de juiste beloning en arbeidsvoorwaarden, gezond en veilig werk, kwalitatief goede huisvesting en afdracht van loonheffing en omzetbelasting.
  • Als onderdeel van het certificeringsstelsel wordt ook een verplichting voor het voldoen van een waarborgsom opgenomen van €100.000.
  • De controle op de certificaten wordt belegd bij een nieuwe private stichting die de rol van een certificerende instelling (CI) krijgt. De CI krijgt de bevoegdheid om aanvragen voor nieuwe certificaten te beoordelen, certificaten uit te geven, te schorsen en in te trekken. Ook zal de CI de inhoud van het normenkader opstellen en onderhouden, dat het toetsingskader vormt voor de certificering. De minister van SZW moet het normenkader goedkeuren. De CI zal de inspectie-instellingen aanwijzen en daar toezicht op houden. Deze private inspectie-instellingen zullen periodieke controles uitvoeren bij uitleners om te bepalen of zij aan het normenkader (blijven) voldoen.
  • De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de naleving van de certificeringsplicht door uitleners en inleners. De Arbeidsinspectie kan handhavend optreden als uitleners in strijd met de wet niet gecertificeerd zijn. Of als inleners arbeidskrachten inlenen van niet-gecertificeerde uitleners.

SNA-keurmerk als startpunt

Als het certificeringsstelsel wordt ingevoerd zullen de ervaringen die opgedaan zijn met het SNA-keurmerk benut worden. Echter, zo geeft de minister aan, “het private SNA-keurmerk en de zelfregulering in de branche zijn door het vrijwillige karakter op zichzelf helaas onvoldoende toereikend gebleken om malafide ondernemingen van de markt te weren en om daarmee de (kwetsbare) arbeidskrachten te beschermen en een gelijk speelveld te waarborgen.”  Het SNA-keurmerk biedt dus een startpunt, maar zal aangevuld worden met onder andere de aanbevelingen van het Aanjaagteam.

En nu?

Naar verwachting zal de certificeringsplicht voor uitzendorganisaties vanaf 1 januari 2025 gaan gelden. Vanaf medio 2024 kun je je (vermoedelijk) aanmelden voor een certificaat. Een inspectie-instelling bepaalt vervolgens of je voldoet aan de certificeringsnorm. Deze norm en het certificeringsstelsel worden momenteel door het Ministerie SZW, samen met de sociale partners (waaronder ABU en NBBU), nader uitgewerkt.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de verplichte certificering voor uitzendbureaus? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

>