Verplichte certificering voor uitzendbureaus komt eraan

Marco Hendrikse 3 oktober 2022 3 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Juli 2022 kondigde het kabinet maatregelen aan om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. Kern van de aanpak: verplichte certificering van uitzendorganisaties. Dit moet het kaf van het koren scheiden in de uitzendbranche. Waarom deze certificering en hoe ziet dit eruit?

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Nog even terug naar de aanleiding van de aangekondigde maatregelen. Vooral rond de ter beschikkingstelling van arbeidsmigranten gaat veel mis. Arbeidsmigranten worden door sommige bureaus onderbetaald, slecht gehuisvest en moeten soms werken onder erbarmelijke arbeidsomstandigheden. Dit was voor het kabinet aanleiding om een speciale commissie, onder leiding van voormalig SP-leider Roemer, in te stellen. Deze commissie bracht in 2020 een aantal adviezen uit op basis waarvan het kabinet nu komt met concrete maatregelen.

Uitwerking certificering voor uitzendbureaus in kamerbrief

Op 5 juli 2022 stuurde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip, een brief naar de Tweede Kamer waarin de voorstellen uitgewerkt worden in concrete maatregelen. In deze brief erkent zij dat de overgrote meerderheid van de uitzendbureaus zich keurig aan de regels houdt. Zij wil echter optreden tegen malafide bureaus die o.a. dreigen uitleners en inleners die zich wél aan de regels houden uit de markt te drukken door het bieden van een lagere prijs.

Kern voorstel certificering

In de brief geeft de minister aan dat “met het oog op het draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van het stelsel het kabinet nauw samenwerkt met werknemers- en werkgeversorganisaties in de Stichting van de Arbeid en de uitzendbranche.” Het kabinet komt na overleg tot volgende voorstel:

  1. dat alle uitleners (ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen) zich moeten laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen;
  2. en dat alle ondernemingen of rechtspersonen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten uitsluitend mogen inlenen van gecertificeerde uitleners. Dit geldt ook voor doorleensituaties.

Voor wie geldt certificeringsplicht?

Het kabinet stelt voor om de certificeringsplicht te laten gelden voor alle ondernemingen die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen als bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Hieronder vallen ook uitleners die niet uitzenden, maar uitlenen anders dan in het kader van beroep of bedrijf. Deze brede reikwijdte stuit op weerstand. Verschillende werkgeversorganisaties geven aan dat hierdoor ook organisaties die in slechts zeer beperkte mate uitlenen onder de werkingssfeer van deze maatregel vallen. In de internetconsultatie, waarbij iedereen commentaar kon geven op de voorgestelde maatregelen, was dit dan ook de meest gehoorde opmerking. Heel veel partijen willen uitgezonderd worden van de certificeringsplicht. Het kabinet zal hier de komende tijd nog eens goed naar kijken, maar lijkt om rechtsongelijkheid te voorkomen, ervoor te kiezen zoveel mogelijk uitleners onder het stelsel te laten vallen.

SNA-keurmerk als startpunt

Als het certificeringsstelsel wordt ingevoerd zullen de ervaringen die opgedaan zijn met het SNA-keurmerk benut worden. Echter, zo geeft de minister aan, “het private SNA-keurmerk en de zelfregulering in de branche zijn door het vrijwillige karakter op zichzelf helaas onvoldoende toereikend gebleken om malafide ondernemingen van de markt te weren en om daarmee de (kwetsbare) arbeidskrachten te beschermen en een gelijk speelveld te waarborgen.”  Het SNA-keurmerk biedt dus een startpunt, maar zal aangevuld worden met onder andere de aanbevelingen van het Aanjaagteam.

Tip! Lees ook: Loopt jouw SNA-keurmerk gevaar?

Normenkader

Het normenkader zal in ieder geval bestaan uit de normen uit het bestaande SNAnormenkader. Het kabinet komt met een aantal aanvullen verplichtingen:

  1. betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
  2. een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  3. een bankgarantie (van € 100.000);
  4. het aanbieden van gecertificeerde huisvesting;
  5. het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek; en
  6. controle op pensioenaansluiting.

En nu?

Naar verwachting zal de certificeringsplicht voor uitzendorganisaties vanaf 2025 gaan gelden. Recent is de internetconsultatie afgesloten. Het Ministerie verwerkt de reacties uit die consultatie en gaat dan aan tafel met de sociale partners (waaronder ABU en NBBU). Samen met de sociale partners zal de komende tijd het verplichte certificeringsstelsel nader uitgewerkt worden. Wordt vervolgd!

Intercedent die verbaasd is over de korting van de eindejaarsactie.

Om te vieren dat wij dit jaar weer vele honderden uitzendprofessionals hebben geholpen ontvang je 5% korting op alle trainingen en opleidingen.