Hoe kunnen we helpen?

WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs)

Betekenis van de WAADI

De Wet Allocatie Arbeidskrachten Intermediairs (WAADI) is bedoeld om de rechten van werknemers te waarborgen. De wet beschermt werknemers tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus.

In artikel 8 van de wet wordt de beloning van uitzendkrachten geregeld: “De arbeidskracht, die niet in het kader van payrolling ter beschikking is gesteld, heeft recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt.” 

Geboden en verboden

In de Waadi zijn 2 geboden en 4 verboden opgenomen waar organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen zich aan moeten houden.

Twee geboden:

  • gelijke behandeling van arbeidskrachten (artikel 8)
  • informatie veiligheid (artikel 11): “Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt verschaft aan degene die ter beschikking wordt gesteld, informatie over de verlangde beroepskwalificatie en verstrekt aan die persoon de beschrijving, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt.”

Vier verboden:

  • Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt voor de terbeschikkingstelling geen tegenprestatie bedongen van de arbeidskracht, die ter beschikking wordt gesteld (artikel 9). 
  • Uitzendkrachten mogen niet ingezet worden om een staking te breken (voorheen bekend als onderkruipersverbod) 
  • Belemmeringsverbod: De arbeidsbemiddelaar mag de uitzendkracht niet belemmeren bij het in dienst treden van een andere werkgever. 
  • Verbod op ter beschikking stellen zonder registratie bij KvK (artikel 7a).

Bestuurlijke boetes

Als bij een intermediair overtredingen op de WAADI worden geconstateerd kunnen bestuurlijke boetes opgelegd worden. 

Download: Wet Allocatie Arbeidskrachten Intermediairs

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Verbodsbepalingen (WAADI)Gebodsbepalingen WAADI

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>