Highlights veranderingen wet- en regelgeving Q1 en Q2 2022

5 april 2022 3 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Als uitzendprofessional is het essentieel om op de hoogte te zijn van alle relevante wetswijzigingen voor de flexbranche. In dit artikel vind je alle veranderingen in wet- en regelgeving die voor jou belangrijk zijn om te weten.

Bbl, lage WW-premie en uitzendbeding

De lage WW-premie mag worden toegepast voor een uitzendkracht die een overeenkomst met uitzendbeding heeft en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgt.

Voor uitzendkrachten die een arbeidsovereenkomst hebben met een uitzendbeding, geldt de hoge WW-premie. Het is namelijk geen overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt in beginsel ook voor de werknemer die de bbl volgt. Maar omdat de regelgeving hier niet duidelijk over is, mag je voor de bbl-leerling tot en met het jaar 2022 de lage premie gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 moet de hoge WW-premie worden toegepast. Vanwege de ruime aankondigingstermijn geldt er geen overgangsrecht.

Let op: Is een bbl-leerling jonger dan 21 jaar en heeft hij maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte, of maximaal 52 verloonde uren per maandaangifte? Dan is het niet van belang of een uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De lage WW-premie blijft voor deze werknemer gelden vanaf 2023.

Bron: ABU (Arno Spuij)

Uitbreiding ABU-keurmerk: vakbekwaamheid vast personeel

Per 1 januari 2022 is het ABU-keurmerk uitgebreid met het onderdeel vakbekwaamheid vaste medewerkers.

Leden tonen met een SEU-diploma uitzendprofessional en/of backoffice-professional (of gelijkwaardig alternatief), aan dat medewerkers over de benodigde basiskennis beschikken. Het SEU-diploma uitzend- en/of backoffice professional heeft geen geldigheidsduur en mag dus ook in het verleden zijn behaald. Nieuwe medewerkers die nog geen SEU-diploma of gelijkwaardig alternatief hebben, behalen deze binnen twaalf maanden na in dienst treden.

Per 1 januari 2022 vormt dit een uitbreiding van de ABU-lidmaatschapscriteria. Waarbij 2022 geldt als een overgangsjaar, waarin leden de ruimte wordt geboden hier aan te voldoen. De intentie is om dit per 2023 te toetsen als onderdeel van de periodieke ABU-audit.

Bron: ABU

Wijziging in WOR. Eerder medezeggenschap voor uitzendkrachten

Op 1 januari 2022 is een wijziging in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ingegaan.

De wijziging van de WOR houdt in dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht worden verkort van respectievelijk zes en twaalf maanden naar drie maanden. Hiermee wil het kabinet ervoor zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak maken op medezeggenschapsrechten.

De periode waarna uitzendkrachten ‘meetellen’ in de onderneming van de inlener wordt verkort van 24 naar 15 maanden. Zij krijgen dan na (15+3=) 18 maanden actief en passief kiesrecht.

Bron: ABU

Hogere uitkering werknemers bij betaald ouderschapsverlof

Werknemers krijgen vanaf 2 augustus aanstaande recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Aanvankelijk zou het gaan om een uitkering ter hoogte van 50% van het dagloon, die de werkgever kan aanvragen bij UWV. Het kabinet heeft echter in het coalitieakkoord afgesproken om de uitkering te verhogen naar 70% van het dagloon.

Op 8 maart heeft minister Van Gennip het parlement hierover geïnformeerd. Naast het betaalde verlof houden ouders het recht op zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof. We schreven er eerder dit artikel over op deze site.

AOW-leeftijd gaat in 2027 niet omhoog en blijft 67 jaar

De AOW-leeftijd stijgt vanaf 2026 mee met de levensverwachting, maar gaat in 2027 nog niet omhoog. Dit komt omdat de levensverwachting van 65-plussers niet omhoog gaat. Voor het kalenderjaar 2027 blijft de AOW-leeftijd daarom op 67 jaar steken.

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd vastgelegd. Vanaf 2026 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De aanpassing van de AOW-leeftijd hangt dan af van de gemiddelde resterende levensverwachting van 65-jarigen in Nederland.

Het CBS gaat in de nieuwe prognoses uit van een gemiddeld resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,93 in 2027 en van 21,62 in 2033. Gevolg is dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor 2027 niet wordt verhoogd. Deze blijft net als in 2026 vastgesteld op 67 jaar.

Bron: Personeelsnet.nl

Budgetcoaching voor uitzendkrachten via Doorzaam

Doorzaam heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën.

Zo kan budgetcoaching bijvoorbeeld nodig zijn voor jonge uitwonende studenten die een bbl-opleiding volgen (mbo). Zij kunnen moeilijk rondkomen van het salaris dat zij tijdens hun opleiding verdienen.

Bbl-studenten gaan meestal een dag in de week naar school en zijn de overige dagen aan het werk voor hun opleiding. Zij hebben geen recht op studiefinanciering, maar op een bbl-minimumloon. Uit een analyse van het gemeentelijk armoedebeleid die het Nibud onder tachtig gemeenten deed, bleek dat het voor zelfstandig wonende jongeren tot 21 jaar met een minimumloon buitengewoon lastig is om van het salaris rond te komen.

Bron: Doorzaam

>