Aan de slag met de Wet verbetering poortwachter: een schema

Denise Brijan 10 december 2020 4 min
Categorieën: Verzuim, Wet & Regelgeving

Als een (flex)werknemer ziek wordt, wil je hem of haar ondersteunen om zo snel het kan weer aan het werk te gaan. Daarom is de Wet verbetering poortwachter een belangrijk onderwerp van de Basisopleiding Uitzendprofessional. De Wet verbetering poortwachter is erg veelomvattend. Dat is ook niet zo raar, want deze wet bestrijkt een periode van ongeveer twee jaar. In dit artikel lees je wat de Wet verbetering poortwachter precies inhoudt en vind je een uitgebreid stappenplan en een schema, zodat jij er gemakkelijk mee kan werken.

SEU-tip! De Wet verbetering poortwachter komt vaak aan bod in het SEU-examen. Zorg dus dat je deze goed kent!

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter omvat alle acties die werknemer en werkgever moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat de werknemer goed herstelt van ziekte en terugkeert naar de werkvloer. Het proces heeft een looptijd van maximaal 104 weken of eindigt wanneer de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Deze wet is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig verzuimt terug te dringen. Hierbij is het uitgangspunt dat verzuim korter wordt door snel en effectief in te grijpen. De Wet verbetering poortwachter treedt daarom meteen in werking wanneer een (flex)werknemer zich ziekmeldt.

Waarom bestaat de Wet verbetering poortwachter?

Niemand vindt het leuk om ziek te zijn. Het is natuurlijk vervelend voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Want een werknemer kan door ziekte langdurig uit de roulatie zijn of misschien zelfs wel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. De werkgever en werknemer moeten zich daarom volgens de Wet verbetering poortwachter samen inspannen, met een arbodienst of bedrijfsarts, om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen voor de re-integratie. Alle re-integratieverplichtingen gelden ook als de werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft.

Lees ook: Hoe zit dat eigenlijk? 8 vragen én antwoorden voor werkgevers over corona

Het eerste jaar Wet verbetering poortwachter: schema

Het beginpunt van de Wet verbetering poortwachter is de eerste dag dat de (flex)werknemer zich ziek heeft gemeld. In onderstaand schema zie je een globaal overzicht van de tijdlijn van de wet.

wet verbetering poortwachter schema

Week 1 – Ziekmelding

De werkgever moet de werknemer uiterlijk binnen 1 week ziek melden bij de arbodienst.

Week 6 – Probleemanalyse

De arbodienst moet voor elk ziektegeval dat langer dan 6 weken dreigt te gaan duren, een advies uitbrengen op basis van een probleemanalyse. Deze probleemanalyse wordt gemaakt door de arbodienst of bedrijfsarts. Hierin staat onder andere waarom de werknemer niet in staat is om te werken en wat de opties zijn om goed te herstellen. Ook staat hier omschreven wanneer de werknemer denkt het werk weer te kunnen hervatten.

Week 8 – Plan van aanpak

Als de arbodienst zijn advies heeft uitgebracht, moeten werkgever en werknemer samen een plan van aanpak maken binnen 8 weken na de dag van ziekmelding. In dit plan worden afspraken vastgelegd om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer gaat werken. Uiteraard moet deze verwachting redelijkerwijs realistisch zijn. De voortgang moet elke zes weken door werkgever en werknemer worden besproken. Ook wordt dan gekeken of het plan misschien moet worden bijgesteld aan nieuwe ontwikkelingen. Het plan van aanpak is onderdeel van het re-integratiedossier.

Week 42 – Melding bij het UWV

Is de werknemer langer dan 42 weken niet in staat om te werken vanwege ziekte? Dan moet de werkgever het UWV hiervan op de hoogte stellen.

Week 46-52 – Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer één jaar volgt een bijzonder evaluatiemoment door werkgever en werknemer. Zij kijken dan uitgebreid terug op de inspanningen van beiden uit het afgelopen jaar om weer aan het werk te gaan. Ook wordt, in overleg met de bedrijfsarts, de aanpak voor het komende jaar vastgesteld. De eerstejaarsevaluatie is deel van het re-integratiedossier, dus het moet schriftelijk worden vastgelegd.

Meer weten over het voeren van gesprekken bij verzuim? Download dan de gratis whitepaper De waarde van een goed gesprek bij ziekteverzuim.

Na het eerste jaar

De eerste 52 weken zitten er op. Nu is dus de helft van de maximale looptijd van 104 weken verstreken. In het volgende stuk lees je wat er de overige 52 weken van de werkgever en werknemer wordt verwacht in het schema van de Wet verbetering poortwachter.

Week 88-93 – Aanvraag WIA

Is de werknemer na 87 weken nog niet (volledig) hersteld van ziekte? Dan moet de werkgever samen met de werknemer een re-integratieverslag opstellen voor de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Deze aanvraag moet uiterlijk in week 93 na de ziekmelding bij het UWV worden gedaan door de werknemer. De werkgever moet daarom uiterlijk in de 91ste ziekteweek de volgende originele documenten aan de werknemer geven:

  • Het plan van aanpak, inclusief de evaluatie;
  • De oorspronkelijke probleemanalyse, eventuele bijstellingen en een actueel oordeel van de bedrijfsarts;
  • Een kopie van de documenten voor het verzuimdossier.

Week 93-104 – Oordeel van het UWV

Het UWV toetst aan de hand van het re-integratieverslag of de werkgever en de werknemer voldoende pogingen hebben gedaan om tot re-integratie van de werknemer te komen. Als dat niet het geval is, kan het UWV de werkgever verplichten om een langere periode dan 104 weken het loon aan de werkgever door te betalen. De eventuele toekenning van een WIA-uitkering wordt dan uitgesteld. De werkgever kan verplicht worden om het loon maximaal 3 jaar door te betalen. De werkgever en de werknemer kunnen ook verzoeken om de WIA-keuring uit te stellen. Dit kan handig zijn als de plannen voor werkhervatting in een vergevorderd stadium zijn.

Wil je meer weten over ziekteverzuim? Volg dan de training Grip op verzuim: van preventie tot verzuimgesprek. Liever zelf aan de slag met dit onderwerp, waar en wanneer het jou uitkomt? Dan is de e-learning Preventie en omgaan met verzuim echt iets voor jou.

>