Internetconsultatie Algemene Maatregel van Bestuur toelatingsstelsel uitzendbureaus

Marco Hendrikse 25 januari 2024 2 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Om misstanden tegen te gaan, kondigde het kabinet eerder al een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus aan. Voor hun werk, woning, vervoer en de ziekteverzekering zijn arbeidsmigranten vaak afhankelijk van een uitzendbureau. De nieuwe wet zorgt voor betere regels en handhaving. Een aantal zaken van de nieuwe wet wordt per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitgewerkt.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt deze AMvB vanaf 24 januari 2024 per internetconsultatie in zodat betrokkenen erop kunnen reageren.

Aanbevelingen Commissie Roemer

Aanleiding voor dit toelatingsstelsel is het in 2020 door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Commissie Roemer) gepresenteerde rapport ‘Geen Tweederangsburgers’. Dit rapport beschrijft de misstanden waarmee arbeidsmigranten geconfronteerd worden op het gebied van werken en wonen. Deze misstanden moeten met urgentie aangepakt worden. Immers, arbeidsmigranten moeten gezien en behandeld worden als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers aan onze samenleving. Daarnaast hebben misstanden rond arbeidsmigranten gevolgen voor de samenleving als geheel. Het leidt tot druk op de publieke voorzieningen en op de leefomgeving en tot een ongelijk speelveld voor bedrijven.

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

Een belangrijke maatregel in de aanpak van misstanden is het wetsvoorstel ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)’. Deze wet is het afgelopen najaar naar de Tweede Kamer gestuurd en is in afwachting van behandeling. Het voorstel zorgt voor een betere bescherming van arbeidskrachten in de uitzendsector en weert malafide partijen van de markt. Per 1 januari 2026 mogen alleen de uitzendbureaus die zijn toegelaten nog mensen uitlenen. En mogen bedrijven die gebruik maken van uitzendkrachten alleen nog arbeidskrachten inlenen via een toegelaten bureau.

Toegelaten worden

Om toegelaten te worden moeten uitzendbureaus onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van € 100.000 overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. 

Uitwerking in Algemene Maatregel van Bestuur

Een aantal aspecten dat dit wetsvoorstel regelt, worden nader uitgewerkt bij AMvB. In deze AMvB is onder andere de aanwijzing van inspectie-instellingen, berekening van de loonkosten voor collegiale uitleen en gegevensuitwisseling tussen stelselpartijen uitgewerkt.

Betrokkenen die hierop willen reageren, hebben tm 24 februari 2024 om te reageren via www.internetconsultatie.nl.

>