Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie gelanceerd

Marco Hendrikse 14 juli 2022 3 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Op 14 juli 2022 heeft Van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij constateert dat er nog veel discriminatie op de arbeidsmarkt plaatsvindt. Dit komt overigens niet alleen uit kwaadwillende motieven, maar ook vaak vanuit onbewuste vooroordelen en onbekendheid. Daarom komt er een actieplan, zodat arbeidsdiscriminatie wordt uitgebannen.

Betrokken stakeholders

Het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie is tot stand gekomen in samenspraak met een grote groep stakeholders. Zo zijn werkgevers- en werknemersorganisaties geconsulteerd en de G4 (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht). Daarnaast zijn specifieke partijen betrokken geweest, zoals het College voor de Rechten van de Mens, Diversiteit in Bedrijf, het COC/TNN, Women Inc. en de opstellers van het Zwart Manifest.

Gelijkwaardige kansen als basisnorm

De Minister in de begeleidende brief: “Het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie en het creëren van gelijkwaardige kansen moet de basisnorm worden voor iedereen op de arbeidsmarkt. Ik spreek daarbij bewust over gelijkwaardige kansen in plaats van over gelijke kansen. Het gaat er niet om dat we allemaal precies hetzelfde krijgen. Het gaat erom dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Daarvoor is nodig dat er soms maatwerk wordt geboden. Juist om te zorgen dat iedereen over die gelijkwaardige kansen kan beschikken.”

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

Het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie is integraal van opzet. Het plan is gericht op het tegengaan van discriminatie, het bevorderen van gelijkwaardige kansen en op bewustwording rond diversiteit en inclusie.

Het actieplan is opgebouwd rondom vier clusters van activiteiten:

  • Cluster A. Vergroten kennis onder werkgevers en werknemers over rechten, plichten en hoe daar invulling aan te geven
  • Cluster B. Motiveren en ondersteunen van werkgevers bij het nemen van effectieve actie voor gelijkwaardige kansen en ter bevordering van diversiteit en inclusie; bijvoorbeeld door het verspreiden van goede voorbeelden
  • Cluster C. Betere en doeltreffender (naleving van) wetgeving, toezicht en handhaving als sluitstuk
  • Cluster D. Continu vergroten kennis en expertise, waaronder van macrotrends

Vier clusters Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie

In de toekomst komt er een meldplicht voor discriminerende verzoeken. De hulpmiddelen die worden ontwikkeld om intermediairs te ondersteunen hieraan te voldoen zullen in samenwerking met de betrokken stakeholders, zoals de uitzendbrancheorganisaties ABU en NBBU en FNV Flex worden opgesteld en verspreid.

Convenant arbeidsmarktpartijen

De Minister is, in aanvulling hierop, van plan om afspraken met brancheorganisaties, sectoren, individuele organisaties, maatschappelijke partijen en belangengroepen te maken. Deze worden vastgelegd in een convenant. Doel is de verschillende partijen die vormgeven aan de arbeidsmarkt aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en te motiveren tot actie.

Bewustwording arbeidsmarktdiscriminatie

In de begeleidende brief wordt dus benadrukt dat lang niet alle discriminatie bewust plaatsvindt. Soms betreft het onwetendheid of onbekendheid. Met name Cluster A van het Actieplan is gericht op het vergroten van kennis op het gebied van onbewuste vooroordelen en het voorlichten of wat wel en niet onder discriminatie wordt verstaan. Het begint dus met kennis wat wel en niet is toegestaan. Zo kun je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld toch met voorkeur werven.

Denk je nu, ik moet me toch nog eens verdiepen in wanneer iets discriminatie is. Inzicht krijgen in vooroordelen en stereotyperingen. Gewoon wat meer kennis, zodat je je kunt wapenen tegen discriminerende verzoeken van (bijvoorbeeld) klanten. Volg dan onze e-learning Omgaan met discriminatie op de werkvloer. In een uur ben je dan helemaal weer bij.

>