Hoe kunnen we helpen?

Ziekteverzuim

Betekenis ziekteverzuim

Ziekteverzuim betekent dat een medewerker niet werkt vanwege ziekte. Het begrip verzuim is breder. Verzuim is het tijdelijk of langdurig niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door een werknemer. Bijvoorbeeld doordat een naast familielid overlijdt of door een problematische scheiding. Ziekteverzuim is dus een van de verschillende soorten verzuim.

Kort en langdurend verzuim

Bij ziekteverzuim wordt vaak onderscheid gemaakt in kortdurend en langdurend verzuim.

Kortdurend ziekteverzuim

Bij kortdurend ziekteverzuim werkt een medewerker een tot enkele dagen niet (tot maximaal zes weken), bijvoorbeeld vanwege griep, een hersenschudding of migraine.

Ongeveer eenvijfde van de verzuimkosten van werkgevers in Nederland betreft kortdurend verzuim.

Langdurend ziekteverzuim

Bij langdurend verzuim valt een medewerker zes weken of langer uit.

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter hebben werknemer en werkgever bepaalde verplichtingen. Na 4 tot 5 weken verzuim beoordeelt de bedrijfsarts de zieke medewerker. Duurt het verzuim voort na 6 weken, dan wordt een plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt vastgelegd hoe werkgever en werknemer streven naar re-integratie van de werknemer.

Bij 42 weken verzuim wegens ziekte volgt een melding bij het UWV. Na twee jaar ziekteverzuim en geen vooruitzicht op het re-integreren van de medewerker, mag ontslag voor de zieke medewerker aangevraagd worden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>