Hoe kunnen we helpen?

Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Betekenis Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is in 2002 ingevoerd. Het doel van deze wet is om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is terug te dringen. Volgens deze wet moet de werkgever zich samen met de werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om het verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Dat begint al op de eerste dag van de ziekmelding.

De wet schrijft een aantal acties voor die volgens een vast tijdspad moeten worden uitgevoerd.

Verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter(Wvp):

  • Melden van verzuimgeval bij arbodienst of bedrijfsarts binnen een week na de eerste ziektedag
  • Probleemanalyse: Waarom kan een werknemer niet werken? En wat kan eraan gedaan worden om de werknemer het werk weer te laten hervatten?
  • Het opstellen van een Plan van Aanpak binnen acht weken na de ziekmelding
  • Iedere zes weken moeten werkgever en betreffende medewerker de voortgang bespreken
  • In de 42e week na de ziekmelding moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV
  • Na een jaar ziekte volgt een eerstejaarsevaluatie
  • Na twintig maanden moet een re-integratieplan worden opgesteld
  • In de 87e week krijgt de werknemer, bij voortduring van het verzuim, een WIA-formulier toegestuurd, dat binnen drie weken geretourneerd moet worden aan het UWV.

Zie hier voor een animatie van de Wet verbetering Poortwachter

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WVLBZVLZ |UWV | WIA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>