Hoe kunnen we helpen?

VLZ (Wet Verlengde Loondoorbetalingsverplichting Ziekte)

Betekenis van Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ)

De VLZ verplicht de werkgever zo lang de arbeidsovereenkomst voortduurt, het loon van de werknemer 2 jaar (104 weken) door te betalen voor de uren die de werknemer door ziekte niet werkt. 

In het eerste jaar moet tenminste 70% van het laatstverdiende loon, maar minimaal het wettelijk minimumloon, worden doorbetaald. Het tweede jaar is dat 70% van het laatstverdiende loon en vervalt de minimumloongarantie. In de cao kan hier positief van af worden geweken. Dat is het geval in de uitzend-cao.

Voor flexwerknemers die werken in een uitzendovereenkomst met of zonder uitzendbeding, geldt ook een loondoorbetalingsverplichting door de flexonderneming. De uitzend-cao schrijft voor dat de flexwerknemer in het eerste ziektejaar recht heeft op 90% ziektegeld. In het tweede jaar is dat 80%. De loondoorbetalingsverplichting geldt uiterlijk tot de einddatum van de overeenkomst. Is de flexwerker dan nog steeds ziek, dan moet hij ziek uit dienst gemeld worden bij het UWV. In dat geval vult de uitzendonderneming, als de flexwerker recht heeft op een ziektewetuitkering, deze uitkering aan:

• gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tot 90% van het vastgestelde uitkeringsdagloon;
• gedurende de 53ste t/m de 104e week van arbeidsongeschiktheid tot 80% van het vastgestelde uitkeringsdagloon.

Voor een flexwerknemer van AOW-gerechtigde leeftijd geldt dat het loon maximaal 6 weken verplicht moet worden doorbetaald bij ziekte.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Wet verbetering poortwachter | WVLBZVLZUWV | WIA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>