Opleiding en ontwikkeling in het nieuws

Marco Hendrikse 28 juli 2021 3 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Op het gebied van opleiding en ontwikkeling gebeurt veel in Nederland. De overheid stimuleert allerlei initiatieven op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. En heel veel brancheverenigingen, werkgevers en bemiddelaars realiseren zich dat zij moeten bijdragen aan de (duurzame) ontwikkeling van medewerkers en flexkrachten. Dat ze ervoor moeten zorgen dat medewerkers arbeidsmarktfit zijn.

In de afgelopen maand verschenen weer interessante publicaties op het gebied van scholing. Een overzicht.

Vrouwen scholen vaker bij dan mannen

Allereerst het bericht dat vrouwen zich vaker bijscholen dan mannen. Althans, als zij meer dan 28 uur per week werken. In de afgelopen vijf jaar nam gemiddeld 25,1 procent van de vrouwen met een voltijdbaan deel aan een opleiding of cursus, terwijl dit percentage onder mannen slechts 17,9 procent bedroeg. Vrouwen met een (kleine) deeltijdbaan van 28 uur of minder per week volgen juist veel minder vaak een opleiding of training dan mannen.

Een mogelijke verklaring hiervoor is de werkgelegenheidsverdeling over sectoren. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de sectoren zorg en onderwijs. Dat zijn juist twee sectoren waar veel bijgeschoold wordt.

Eigen trainingsportaal bemiddelaar voor zzp’ers

Bemiddelaars en flexbureaus zien de waarde in van het scholen van degenen die zij bemiddelen. Diverse uitzendbureaus hebben leerportalen opgezet of werken samen met opleidingsinstituten voor het opleiden van bijvoorbeeld uitzendkrachten (zie o.a. Adecco en Randstad). Ook HeadFirst ziet het belang in van het opleiden en trainen van bij haar aangesloten zzp’ers. Zij lanceerde daarom een eigen trainingsportaal waar medewerkers en alle zelfstandigen die verbonden zijn aan de dienstverlener gebruik van kunnen maken. Op het portaal staan meer dan 9.000 trainingen, met thema’s als IT, management en finance. Maar ook trainingen gericht op persoonlijke vaardigheden.

HeadFirst wil voorkomen dat zzp’ers qua scholing tussen wal en schip vallen. Van zzp’ers wordt immers verwacht dat zij dit zelf regelen, maar dat komt er lang niet altijd van.

Ook starters krijgen training en opleiding

Het FNV doet regelmatig onderzoek naar de ervaringen van starters op de arbeidsmarkt. Zo werden recent 847 jongeren met een (bij)baan naar hun ervaringen gevraagd door onderzoeksbureau Markteffect. Er werd ook gevraagd naar de mogelijkheid om een opleiding te volgen via de werkgever. Verheugend is dat bijna de helft van de respondenten van de werkgever de ruimte krijgt voor een training of opleiding die werkgerelateerd is. Slechts een derde krijgt van de werkgever helemaal geen tijd of ruimte om iets met scholing te doen. En dat is natuurlijk jammer, want zoals het FNV opmerkt: “Opleidingen en trainingen dragen er ook aan bij dat werknemers hun werk beter kunnen uitvoeren.”

Subsidie voor training en opleiding per maart 2022

Per 1 maart 2022 is €200 miljoen beschikbaar voor arbeidsmarktgerelateerde scholingsactiviteiten. Werkenden en niet-werkenden kunnen een subsidie aanvragen via het UWV, het zogeheten STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Het STAP-budget wordt gebruikt om (een deel van) de kosten van een scholingsactiviteit te dekken.

Het ontwikkelbudget bedraagt maximaal €1.000 (inclusief btw) per aanvraag per jaar. Alleen voor erkende scholingsactiviteiten kan subsidie aangevraagd worden. Trainingsbureaus die bij branchevereniging NRTO zijn aangesloten en het NRTO-keurmerk hebben, zoals artra, zijn erkend.

Vanuit de overheid wordt een campagne opgezet om deze nieuwe regeling onder de aandacht te brengen van iedereen die een relatie heeft tot de arbeidsmarkt. Dan zal ook duidelijk worden hoe het aanmeldproces precies verloopt en worden details van de regeling bekend.

>