45% van werkgevers verwacht meer behoefte aan scholing van digitale vaardigheden voor uitzendprofessionals

Marit van der Wal 4 juni 2024 3 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

In een onderzoek, uitgevoerd door Panteia in opdracht van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), zijn de gevolgen van ontwikkelingen binnen het werkveld van uitzendprofessionals onderzocht. Het onderzoek onthult verschillende bevindingen. Zo verwacht 45 procent van de ondervraagde werkgevers in de toekomst een grotere scholingsbehoefte bij uitzendprofessionals op het gebied van digitale vaardigheden. Daarnaast vindt 41 procent van de uitzendprofessionals dat digitale vaardigheden een belangrijke competentie zijn om goed te kunnen functioneren.

Digitale vaardigheden cruciaal voor meedoen in de samenleving

Digitale vaardigheden, die betrekking hebben op de bekwaamheid en het begrip van internet-, computer- en softwaregebruik, zijn essentieel om in onze moderne samenleving mee te kunnen komen. Naast taal en rekenen worden digitale vaardigheden tegenwoordig als basisvaardigheden beschouwd. De digitalisering raakt alle domeinen van het dagelijks leven, waaronder zorg, werk, onderwijs, winkelen en het regelen van zaken met de overheid, banken en verzekeraars.

Mensen die digitaal niet kunnen meekomen, lopen het risico belangrijke kansen mis te lopen en kunnen hierdoor op achterstand komen, zo meldt de Digitale Overheid. Het belang van digitale vaardigheden wordt steeds groter nu steeds meer aspecten van het dagelijks leven digitaal worden. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van de voordelen van digitalisering, is het van cruciaal belang dat digitale vaardigheden breed worden onderwezen en ondersteund.

Functionele & kritische vaardigheden

Kritische en functionele vaardigheden zijn termen die vaak worden gebruikt in de context van competentieontwikkeling en beroepsvaardigheden. Ze verwijzen naar verschillende soorten vaardigheden die essentieel zijn voor effectief functioneren in een professionele omgeving.

Kritische vaardigheden hebben vaak betrekking op cognitieve en leiderschapscompetenties die noodzakelijk zijn voor strategisch denken en besluitvorming. Functionele vaardigheden daarentegen zijn meer gericht op praktische en technische competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van specifieke taken binnen een beroep. Beide soorten vaardigheden zijn essentieel voor een alomvattende en competente professional.

Een op de drie werkgevers vindt dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het volgen van benodigde opleidingen en cursussen

Op de stelling dat werknemers zelf verantwoordelijk moeten zijn voor het volgen van de nodige opleidingen en cursussen, geeft iets meer dan de helft van de werkgevers aan het hier niet mee eens te zijn aldus het digitaal SCP. Een op de drie werkgevers kan zich echter wel in de stelling vinden (zie afbeelding). Het aandeel werkgevers dat deze stelling ondersteunt, varieert sterk tussen sectoren: van 16% in de bouwnijverheid tot 51% bij de overheid. Vooral grote organisaties vinden dat werknemers zelf op het volgen van de benodigde scholing moeten letten. Dit wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor opleidingen in sommige organisaties vooral bij de werknemers wordt gelegd.

Daarnaast vindt een op de zes werkgevers dat werk gerelateerde opleidingen en cursussen zo veel mogelijk buiten werktijd moeten worden gevolgd. Ook hier zijn er grote verschillen tussen sectoren: slechts 4% van de werkgevers bij de overheid deelt deze mening, terwijl dit percentage in de transportsector oploopt tot 29%.

Bron: Digitaal SCP. Opvattingen werkgevers over werkgerelateerde opleidingen en cursussen

Toename van 6% van digitale vaardigheden bij jongeren

Digitale vaardigheden bij jongeren vanaf 12 jaar zijn flink toegenomen meld het CBS. Meer dan 80 procent van hen beschikte over de digitale basisvaardigheden. In 2021 was dit nog 74 procent. Het meest vaardig zijn Nederlanders in online communicatie en het minst in het gebruik van software.  Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Wat zijn vaardigheden waarover een uitzendprofessional moet beschikken?

Verschillende competenties waar een uitzendprofessional over moet beschikken, zijn communicatieve vaardigheden, betrokkenheid, organisatorische vaardigheden, stressbestendigheid en zelfstandigheid.

In het onderzoek werden diverse vaardigheden genoemd, variërend van het kunnen invullen van wettelijk verplichte digitale formulieren tot het analyseren van data. En van het kunnen gebruiken van matchingtools tot het digitaal contact leggen met kandidaten.

Er is echter wel een minimumniveau aan vereiste digitale vaardigheden, zegt de NBBU. “Uitzendprofessionals moeten kunnen omgaan met de softwarepakketten van de flexorganisatie. Ook moeten Word, Excel en Powerpoint geen geheimen voor ze hebben. En ze moeten gebruik kunnen maken van sociale media.”

>