Internetconsultatie normenkader en inspectie toelatingsstelsel

Marco Hendrikse 19 maart 2024 2 min
Categorieën: Arbeidsmigranten, Wet & Regelgeving

Op 15 maart ging de internetconsultatie van start voor het normenkader en de inspectiecyclus van het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Minster Van Gennip (SZW) bood op 10 oktober 2023 dit voorstel aan de Tweede Kamer aan. Eerder was er al een internetconsultatie over de Algemene Maatregel van Bestuur toelatingsstelsel uitzendbureaus. De huidige internetconsultatie gaat dus over het normenkader en de richtlijnen die (private) inspectie-instellingen moeten volgen. In dit artikel worden de voorgestelde normen en de inspectiecyclus beschreven.

De kern van het wetsvoorstel

Alleen als uitleners toegelaten zijn door de minister mogen zij arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Door het toelatingsstelsel te introduceren hoopt de minister:

 • de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten en in het bijzonder die van arbeidsmigranten te verbeteren
 • een gelijk speelveld voor alle in- en uitleners te waarborgen

Om toegelaten te kunnen worden moeten uitleners aan een normenkader voldoen. De periodieke controles op naleving van het normenkader zullen plaatsvinden door private inspectie-instellingen die daarvoor door de minister zijn aangewezen.

Het normenkader

Het normenkader bestaat uit eisen die betrekking hebben op de naleving van arbeidswetten, socialezekerheidswetten en fiscale wet- en regelgeving. De inspectie-instelling richt zich tijdens een conformiteitsbeoordeling op de volgende aspecten die zijn opgenomen in het normenkader. Dit normenkader is uitgebreider dan het huidige normenkader van de SNA:

Normeisen algemeen:

 • eisen aan de identificatie van de onderneming;
 • verplichtingen inzake Nederlandse loonheffingen;
 • verplichtingen inzake Nederlandse omzetbelasting;
 • verwerking van de financiële administratie;
 • het voeren van een adequate (kas)administratie;
 • hanteren van een g-rekening;
 • gelijke kansen bij werving en selectie;
 • verstrekking van inlichtingen en documenten.

Normeisen ter beschikking stellen van arbeid:

 • eisen met betrekking tot de identificatie van de arbeidskracht;
 • eisen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst;
 • eisen met betrekking tot het loonverhoudingsvoorschrift;
 • veiligheid op de werkplek;
 • huisvesting arbeidsmigranten;
 • het voeren van een adequate loonadministratie;
 • verbandlegging uren;
 • het in- en doorlenen van personeel.

Inspectie

Om toegelaten te worden moeten uitleners dus aan het normenkader voldoen. Een private inspectie-instelling controleert dit. Iedere toegelaten uitlener moet periodiek een nieuwe inspectie laten uitvoeren en hiervan een rapport verstrekken aan de minister.

De normale inspectiecyclus betreft afwisselend een volledige inspectie en een vervolginspectie. Hierop gelden twee afwijkingen:

• Voor een uitlener die voor het eerst wil worden toegelaten geldt dat de eerste twee inspecties zullen bestaan uit een volledige inspectie.

• Bij een inspectiefrequentie die lager ligt dan eens per 12 maanden geldt dat de inspectiecyclus bestaat uit enkel een volledige inspectie.

Bij een volledige inspectie wordt het gehele normenkader getoetst. In het conceptvoorstel is een inspectieschema opgenomen met regels waar inspectie-instellingen zich aan moeten houden voor het uitvoeren, de vastlegging en beoordeling van de inspecties bij uitleners op het normenkader. In het voorstel worden de  inspectiemethodiek in algemene en specifieke zin, de minimale eisen voor de dossiervorming door inspectie-instellingen en de minimale eisen voor het opstellen van een inspectierapport beschreven.

Wil je reageren op het voorstel? Dat kan nog tot 12 april 2024 op deze pagina.

>