Highlights veranderingen wet- en regelgeving Q3 2022

15 juli 2022 4 min
Categorie: Wet & Regelgeving

Als uitzendprofessional is het essentieel om op de hoogte te zijn van alle relevante (wets)wijzigingen voor de flexbranche. In dit artikel vind je alle veranderingen in wet- en regelgeving die in het derde kwartaal van 2022 (of later) worden doorgevoerd of ontwikkelingen waarmee je met het oog op de toekomst rekening moet houden.

Nieuwe wet ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’

Op 1 augustus 2022 is het wetsvoorstel ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ van kracht. Het doel van het wetsvoorstel is om bescherming te bieden aan werknemers met onzekere arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de meest relevante wijzigingen:

  • Er komt een uitbreiding van de informatieplicht van de werkgever.
  • Verplichtingen die gelden bij oproepovereenkomsten gaan ook gelden voor arbeidsovereenkomsten waarvoor geldt dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn.
  • Verplichting om verplichte scholing kosteloos en als arbeidstijd aan te bieden.
  • Objectieve rechtvaardiging bij het verbod op nevenwerkzaamheden.

Er is geen sprake van overgangsrecht.

Bron: ABU

Lees ook: De Wet implementatie EU-richtlijn voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden komt eraan

No-riskpolis en uitzendbeding

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat een uitzendwerkgever geen beroep op een no-riskpolis kan doen als het uitzendbeding bij ziekte wordt ingeroepen. Volgens de Advocaat-Generaal eindigt bij ziekmelding het dienstverband, vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever en keert het UWV regulier ziekengeld uit. Dit regulier ziekengeld beïnvloedt de gedifferentieerde premie Whk.

Als de Hoge Raad de conclusie volgt, kan dat dus van invloed zijn op de hoogte van je premie. Voor eigenrisicodragers kan het een stijging van de ZW-lasten betekenen. De ABU meldt verrast te zijn door deze interpretatie van de regelgeving. Zij roept op om in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad rekening te houden met de visie van de Advocaat-Generaal.

Bron: ABU

Vanaf 2023 krijgen slachtoffers beroepsziekten eenmalig geldbedrag

Mensen die op hun werk een beroepsziekte hebben opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen, moeten jaren later moeizame rechtszaken voeren voor een schadevergoeding. Maar vanaf 1 januari 2023 kunnen zij een éénmalige vergoeding krijgen uit de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). In eerste instantie geldt de regeling voor drie beroepsziekten, maar deze wordt in de jaren erna uitgebreid.

De nieuwe TSB-regeling staat open voor (voormalige) werknemers en zzp’ers met een beroepsziekte en voor hun eventuele nabestaanden. De regeling biedt ook een tegemoetkoming voor slachtoffers van longkanker door asbest. Deze vallen namelijk buiten de bestaande regeling voor asbestslachtoffers. Verder krijgt hiermee de tijdelijke CSE-regeling voor schildersziekte een vervolg, terwijl de huidige doelgroep van werknemers wordt uitgebreid met zzp’ers.

Bron: Personeelsnet.nl

Onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 2023 omhoog

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. De kosten hiervoor bedragen € 200 miljoen  in 2023 en nog eens € 200 miljoen in 2024. Dat is de eerste stijging van de onbelaste reiskostenvergoeding sinds 2006, die dus al jaren bevroren is op 19 cent per kilometer.

Precieze bedragen noemt de Voorjaarsnota niet. Maar vanaf 1 januari 2023 mogen werkgevers hun personeel waarschijnlijk 21 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. In 2024 stijgt dit bedrag naar verwachting naar 23 cent.

Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ van D66 en GroenLinks aangenomen. De kans is groot dat ook de Eerste Kamer akkoord zal gaan met dit wetsvoorstel. Deze wetswijziging maakt het makkelijker voor werknemers om aan hun werkgever te vragen om één of meerdere dagen vanuit huis te werken. Het kan werknemers helpen een betere balans te vinden tussen werk en privé, en de reis- en filetijd te verminderen.

Bron: Flexnieuws

Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Om misstanden, zoals onderbetaling, werken onder slechte omstandigheden en slechte huisvesting van arbeidsmigranten tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus inrichten. Het wetsvoorstel staat momenteel voor internetconsultatie online. Naar verwachting wordt dit per 2025 ingevoerd.

Het verplichte certificeringsstelsel heeft meerdere doelen. Allereerst wil het kabinet uitzendkrachten beter beschermen. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. Onder andere door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd, op onder andere betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren. Overigens is branchevereniging NBBU kritisch of een waarborgsom van € 100.000 bovenop de certificering helpt om malafide vluchtigheid in de sector tegen te gaan. Wellicht dus dat dit nog een staartje krijgt.

Bron: Rijksoverheid

>