Akkoord nieuwe cao uitzendkrachten tussen ABU, FNV, CNV en De Unie

Marco Hendrikse 18 november 2021 4 min
Categorie: Uitzend-cao

Er is witte rook op het gebied van de cao voor uitzendkrachten. Sort of. In de namiddag van 17 november werd door de ABU het persbericht ‘Vakbonden en ABU bereiken akkoord over nieuwe CAO voor Uitzendkrachten’ de wereld ingeslingerd. Verrassend, want de onderhandelingen tussen de NBBU en ABU enerzijds en de vakbonden anderzijds sleepten zich voort. Zonder echt zicht op een eindresultaat, zo leek het van buitenaf. Maar nu dan toch een onderhandelingsresultaat.

NBBU geen partij akkoord

De oplettende lezer ziet het al: Alleen de ABU wordt als werkgeverspartij genoemd. De NBBU, vertegenwoordiger van ruim 1300 (veelal MBK-uitzenders) wordt niet genoemd als partij. De NBBU is, zo blijkt uit haar reactie, op zijn zachtst gezegd, not amused. Maar helemaal verrast lijkt zij ook niet.

De reactie van NBBU op het persbericht van de ABU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie:

De NBBU heeft vernomen dat de ABU een akkoord heeft bereikt met FNV, CNV en de Unie. De NBBU maakt geen onderdeel uit van dat akkoord en is zelf nog in gesprek. We streven daarbij naar een situatie waarin de belangen van NBBU-leden het beste behartigd worden. Met het grootste deel van de genoemde verbeteringen voor uitzendkrachten in het ABU-bericht stemden wij eerder dit jaar al in. Zodra er nieuwe informatie is, komen wij hiermee naar buiten.

CAO-akkoord met LBV

Eerder dit jaar sloten ABU en NBBU een akkoord met vakbond LBV over een verlenging (met aanpassingen) van de CAO voor uitzendkrachten vanaf 1 oktober 2021. Een officiële bevestiging hiervan bleef echter uit. Een teken aan de wand, dat er achter de schermen meer speelde.

Nieuwe CAO uitzendkrachten 17 november 2021

Hoe dan ook, er is nu een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Hierin zijn bijvoorbeeld een deel van de aanbevelingen van de SER over hervormingen op de arbeidsmarkt opgenomen. De CAO betekent een flinke verbetering voor de positie van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. Zo wordt onder andere:

  • de duur van de uitzendovereenkomst beperkt. De duur van een eerste tijdelijk contract gaat van maximaal 78 weken naar maximaal 52 weken
  • de wachttijd voor toetreding tot de STiPP-pensioenregeling verkort
  • geregeld dat er voor arbeidsmigranten een inkomensgarantie komt ter hoogte van het wettelijk minimumloon voor de eerste twee maanden bij een uitzendwerkgever

Hieronder de integrale tekst van het door de ABU verspreidde persbericht:

Er is na ruim een jaar een akkoord bereikt tussen vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Daardoor komt er voor deze groep meer werkzekerheid, een betere pensioenopbouw en wordt het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vast personeel verkleind. En specifiek voor arbeidsmigranten komt er onder meer een inkomensgarantie voor de eerste twee maanden.

Onderhandelingsresultaat
Het onderhandelingsresultaat is het gevolg van ruim een jaar aan gesprekken. De onderhandelingen begonnen in september 2020 maar liepen eind mei stuk. Nadat de betrokken partijen in september opnieuw met elkaar om de tafel zaten, kwam er schot in de zaak. Jurriën Koops, directeur ABU: ‘We kunnen en willen niet ontkennen dat we een roerig onderhandelingsproces achter ons hebben. Maar deze vier partijen hebben elkaar gevonden in het belang voor de uitzendbranche om een cao met een breed draagvlak te realiseren. Hiermee willen we de basis leggen voor een gezamenlijke verdere invulling van het SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’.’

Gelijkwaardigheid
Afgesproken is dat de zogeheten inlenersbeloning wordt uitgebreid. “Het loon en de overige arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten moeten gelijkwaardig worden aan die van hun collega’s in dienst bij de inlener, met deze afspraak wordt het verschil al kleiner. Afgesproken is om in de volgende meerjarige cao de noodzakelijke stappen te zetten om deze gelijkwaardigheid te realiseren” zegt FNV Flex bestuurder Karin Heynsdijk. Ook het pensioen wordt beter: de pensioenopbouw start eerder en wordt opgebouwd over een groter deel van het inkomen.

Meer werkzekerheid
Verder komt er meer werkzekerheid. De duur van een eerste tijdelijk contract gaat van maximaal 78 weken naar maximaal 52 weken. Ook de periode dat iemand een contract voor bepaalde tijd mag krijgen wordt korter en gaat van vier naar drie jaar. Daardoor is de stap naar een vast dienstverband sneller te maken.

Arbeidsmigranten
Naast regelingen die voor alle uitzendkrachten gelden, is er ook gekeken naar de positie van arbeidsmigranten. De aanbevelingen van het zogeheten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer zijn daarbij als leidraad gebruikt. Er komt er een inkomensgarantie ter hoogte van het wettelijk minimumloon voor de eerste twee maanden bij een uitzendwerkgever. Ook is afgesproken dat arbeidsmigranten tot vier weken na het einde van de uitzendovereenkomst in de huisvesting kunnen blijven. Marten Jukema van CNV Vakmensen zegt: ‘Niet alle aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn via de cao te regelen maar hiermee zetten we een mooie stap en tegelijkertijd zijn we ook aan andere tafels en met andere betrokkenen in gesprek over zaken als bijvoorbeeld huisvesting voor arbeidsmigranten’.

Positief
Partijen zullen de gemaakte afspraken positief voorleggen aan hun achterban. Bij een positieve uitkomst gaat de nieuwe cao in per 17 november 2021 en kent een looptijd tot 2 januari 2023.

einde persbericht

Vervolg

Zowel de leden van de vakbonden als die van de ABU moeten het onderhandelingsresultaat nog goedkeuren. Daarna starten – zoals in het onderhandelingsresultaat gesteld –  weer nieuwe gesprekken:

De onderstaande afspraken worden door cao-partijen gezien als een eerste stap richting de verdere uitwerking en implementatie van het advies. Partijen zullen de cao-gesprekken hierover zo snel mogelijk voortzetten, zodat er tijdig een akkoord wordt bereikt over de te nemen vervolg stappen.

Ondertussen gaat ook NBBU verder met haar gesprekken met de vakbonden. Als daar een akkoord uit rolt wijkt dit vermoedelijk (op details) af van het CAO-akkoord dat door de ABU is uitonderhandeld.

Wordt vervolgd.

Tip: In januari 2022 organiseert artra Opfristrainingen waarin de wijzigingen in de CAO voor uitzendkrachten worden toegelicht.

>