Uitzendbeding bij ziekte: uitspraak Hoge Raad en cao-wijziging per 1 juli

Marco Hendrikse 30 maart 2023 3 min
Categorieën: Uitzend-cao, Verzuim

Uitzendkrachten die zich ziekmelden, je zit er niet op te wachten. En al helemaal niet op dit moment. Immers, tot 1 juli moet je nu de actieve opzegging van de inlener van een zieke uitzendkracht vastleggen. Tenminste als deze uitzendkracht een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft. Vanaf 1 juli gaat dan de nieuwe cao voor uitzendkrachten gelden. Daarin zijn nieuwe bepalingen opgenomen over de beëindiging van de overeenkomst van arbeidsongeschikte uitzendkrachten. Er verandert nogal wat.

Uitzendovereenkomst eindigt niet zonder meer bij ziekte

Maar even een stapje terug: Actief vastleggen van de opzegging van de inlener? Waarom ook al weer? De Hoge Raad deed op 17 maart uitspraak dat een uitzendovereenkomst niet zonder meer eindigt bij ziekte van de uitzendkracht. Tot 1 juli kan het uitzendbeding bij ziekte alleen worden ingeroepen na een actieve handeling van de inlener. De inlener moet dus actief de opdracht beëindigen als een uitzendkracht ziek wordt tijdens de terbeschikkingstelling. Die opdrachtbeëindiging kan telefonisch, per mail of via bijvoorbeeld WhatsApp plaatsvinden. Maar voor jou als uitzender is het belangrijk dat je dit registreert. Het UWV kan daarom vragen.

Cao voor uitzendkrachten per 1 juli

Per 1 juli wijzigen de bepalingen 22 tm 25 in de cao voor uitzendkrachten. Dan loopt de uitzendovereenkomst tijdens de arbeidsongeschiktheid door tot de overeengekomen einddatum. Er is geen onderscheid meer tussen uitzendovereenkomsten met en zonder uitzendbeding.

Andere bepalingen over arbeidsongeschiktheid:

  • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Het einde van rechtswege is in dit geval niet van toepassing bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.
  • Bij een uitzendovereenkomst (met en zonder uitzendbeding) heeft de uitzendkracht bij arbeidsongeschiktheid, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt recht op:

o 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon;

o 80% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende de 53ste t/m de 104e week.

  • Als de uitzendkracht in fase A/1-2 (met of zonder uitzendbeding) ziek uit dienst gaat en de uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering, vult de uitzendonderneming deze uitkering:

o gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid aan tot 90% van het op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon;

o gedurende de 53ste t/m de 104e week van arbeidsongeschiktheid aan tot 80% van het op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon.

  • Voor de aanvulling op de ziektewetuitkering kan de uitzendonderneming een verzekering afsluiten of op andere wijze een voorziening treffen. De maximumpercentages die voor deze verzekering c.q. voorziening op het feitelijk loon van de uitzendkracht mogen worden ingehouden, bedragen 0,30% voor Uitzendbedrijven I (kantoorsector en administratief) en 0,70% voor Uitzendbedrijven II (technisch en industrieel).(artikel 25, lid 6)
  • Voor alle uitzendovereenkomsten in fase A/1-2 geldt één wachtdag zonder wachtdagcompensatie.

Voorbeelden eindigen uitzendovereenkomst en loondoorbetaling

Het doorlopen van de overeenkomst bij ziekte heeft dus gevolgen. Vergelijk onderstaande vijf voorbeelden uit de presentatie die de ABU en de NBBU hierover verzorgden. De vragen die in deze voorbeelden centraal staan: Wanneer eindigt de uitzendovereenkomst? En, hoe lang is de loondoorbetaling?

Aan wat op het eerste gezicht simpel en logisch lijkt, zitten toch heel wat haken en ogen.

Tijdens de update training uitzend-cao 2023 gaan we dieper in op de gevolgen van deze wijzigingen.

 

Update: Op de site van de NBBU is een overzicht gepubliceerd met veelgestelde vragen over Arbeidsongeschiktheid Fase 1-2.

 

>