Hoe kunnen we helpen?

OR (OndernemingsRaad)

Betekenis van Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Als in een onderneming 50 of meer werknemers (ook flexwerknemers) werken, is de werkgever verplicht een ondernemingsraad in te stellen.

Naast dat werknemers inspraak krijgen binnen de organisatie waarvoor zij werken, kunnen zij ook bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie.

Een OR heeft een aantal rechten:

  • Recht op informatie: de OR heeft het recht op alle informatie die nodig is voor de vervulling van zijn taak.
  • Adviesrecht: voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de bestuurder advies vragen aan de OR. Het is geen bindend advies.
  • Instemmingsrecht: voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de bestuurder instemming vragen. De OR moet akkoord gaan voordat de regeling uitgevoerd mag worden.
  • Initiatiefrecht: de OR kan ook zelf met initiatieven komen voor de organisatie en/of medewerkers.

Bedrijven met minder dan 50 medewerkers kunnen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) installeren. Dit is alleen verplicht als de meerderheid van de medewerkers daarom vraagt. Ook een PVT heeft instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Actief kiesrecht OR | Passief kiesrect OR | Kiesrecht OR | WOR

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>