Hoe kunnen we helpen?

Oproepovereenkomst

Betekenis oproepovereenkomst

Voor werkgevers betekent een oproepovereenkomst dat ze alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren hoeven te betalen. De oproepovereenkomst of het oproepcontract is een verzamelbegrip voor bijvoorbeeld een nul-urencontract of een min-maxcontract. Met de invoering van de WAB is er een wettelijke definitie van een oproepovereenkomst gekomen. Er is sprake van een oproepovereenkomst indien:

  1. de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is verspreid over die tijdseenheid; of
  2. de werknemer op grond van artikel 628, lid 5 of 7, of artikel 691, lid 7, geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon, indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht. Met andere woorden als er sprake is van loonuitsluiting.

Vier dagen termijn
Bij een oproepovereenkomst  is de vier dagen termijn van toepassing: Een werkgever moet vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch de tijdstippen van een oproep bekend maken. Gebeurt dit niet dan is de werknemer niet verplicht om te komen. Wijzigt een werkgever de tijdstippen van een oproep binnen vier dagen of trekt hij de oproep in, dan heeft de werknemer recht op het loon van die oproep.

Oproepovereenkomst met duur van 12 maanden
Als een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd en wordt doorgezet, dan moet de werkgever, schriftelijk of elektronisch, een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit aanbod moet binnen een maand worden gedaan. Het aanbod is ten minste gelijk aan het gemiddelde aantal uren dat in de laatste 12 maanden is gewerkt en er mag geen sprake zijn van ULV. De werknemer krijgt een maand de tijd om het aanbod te accepteren. Dit aanbod blijft zes maanden gelden. Dus ook als de werknemer later alsnog weer aan het werk gaat. Vanaf dat moment heeft de werknemer dus recht op het vaste aantal uren en daarmee op betaling van loon over dat aantal uren.

Als de werkgever geen aanbod doet, dan kan de werknemer aanspraak maken op het loon dat hij gehad zou hebben. Overigens hoeft de werknemer het aanbod niet aan te nemen en kan die er zelf voor kiezen om flexibel te blijven werken. Tip: administreer dit wel goed.

Oproep- en uitzendovereenkomst
Bovenstaande definitie betekent dat ook een uitzend- of detacheringsovereenkomst,  een oproepovereenkomst kan zijn. Een uitzendovereenkomst kan in twee gevallen een oproepovereenkomst zijn:

  1. er is geen vaste arbeidsomvang (en bij een jaarurennorm geen vast loon per periode);
  2. er is uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting (ULV) en daardoor geen vaste arbeidsomvang.
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>