Vanaf maart 2022 STAP-subsidie voor scholing aanvragen

22 december 2021 4 min
Categorieën: Subsidie, Opleiding & Ontwikkeling

Per 1 maart 2022 is het STAP-budget beschikbaar voor scholing. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Iedereen tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (werkend of niet-werkend) kan hiermee jaarlijks een STAP-budget aanvragen van maximaal 1000 euro voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Wat houdt de nieuwe subsidie in en wat kunnen medewerkers en managers van uitzendbureaus er mee?

Het doel van de Subsidieregeling STAP-budget is om mensen te helpen bij de ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Zo hebben werkenden en werkzoekenden meer kans op behoud van hun baan of het vinden van nieuw werk. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Uit een evaluatie van het Centraal Planbureau (CPB) bleek dat de aftrek de beoogde doelgroepen niet genoeg bereikt. De fiscale regeling was bijvoorbeeld niet aantrekkelijk genoeg voor mensen met een lager inkomen voor wie extra scholing juist belangrijk is.

Aanvraag opleiding, training of cursus

De aanvragers van een STAP-budget kunnen er een opleiding, training of cursus mee volgen.  De aanvraag wordt gedaan door ‘de burger’ en dus niet door de werkgever. Uiteraard kan de werkgever werknemers wel stimuleren om een subsidieaanvraag te doen.

Structureel STAP-budget

De overheid wil voor STAP tot 2025 ruim 200 miljoen euro per jaar uittrekken voor jaarlijks zo’n 200.000 tot 300.000 mensen. Mocht het STAP-budget een structurele regeling worden dan komt er vanaf 2025 een budget van jaarlijks 218 miljoen euro voor beschikbaar. Na de invoering van STAP vindt in de beginfase jaarlijks monitoring plaats. Twee jaar na de invoering komt er een evaluatie. Er is een uitgebreide evaluatie na vijf jaar. Daarna volgt een besluit of STAP een structurele wettelijke regeling wordt.

Uitvoering STAP

Het STAP-budget zal onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW in samenwerking met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden uitgevoerd door het UWV en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO gaat een register bijhouden met opleidingen en EVC-trajecten waarvoor mensen een STAP-budget kunnen aanvragen. Een aanvraag van een STAP-budget kan alleen voor scholingsactiviteiten die in dit scholingsregister zijn opgenomen. Opleiders moeten OCW-erkend (mbo, hbo en wo, bekostigd en contractonderwijs) zijn, een NRTO-keurmerk hebben, een NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register hebben, goedgekeurd zijn door het Nationaal Kenniscentrum EVC of erkend zijn door een sector- of brancheorganisatie.

NRTO keurmerk nodig voor opname in scholingsgids voor STAP-budget

Artra heeft het NRTO-keurmerk. Opleidingen en trainingen van artra staan (straks) in het DUO-scholingsregister en kunnen met STAP-subsidie gevolgd worden.

Relevant voor de arbeidsmarkt

Naast deze opleidingseisen en de al genoemde leeftijdseisen en band met de arbeidsmarkt gelden nog meer criteria voor toekenning van het STAP-budget. Zo mag de subsidieaanvrager in het betreffende kalenderjaar nog geen eerdere scholingsaanvraag toegekend hebben gekregen. Ook moet de scholing waarvoor het STAP-budget wordt aangevraagd, relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Verder begint de scholing vanaf vier weken na indiening van de subsidieaanvraag en uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het betreffende aanvraagtijdvak.

Toekenning STAP-subsidie

Bij de toekenning van de subsidie hanteert de overheid het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het is dus verstandig om STAP tijdig aan te (laten) vragen. De aanvraag van het STAP-budget kan per persoon één keer per jaar plaatsvinden. Na goedkeuring van de aanvraag betaalt de overheid het bedrag aan de opleider. Het UWV beheert en voert de aanvragen uit.

Zes aanvraagtijdvakken voor STAP-subsidie

Jaarlijks zijn er zes aanvraagtijdvakken voor de STAP-subsidie. In 2022 zijn dat er slechts vijf, omdat de regeling ingaat per 1 maart 2022. Het eerste tijdvak van 1 januari tot en met 28 februari geldt dan niet. De andere aanvraagtijdvakken zijn van 1 maart tot en met 30 april, van 1 mei tot en met 30 juni, van 1 juli tot en met 31 augustus, van 1 september tot en met 31 oktober en van 1 november tot en met 31 december.

Tweede aanvraag

Als een aanvraag in een aanvraagtijdvak niet wordt toegekend omdat het totale budget voor dat tijdvak is verstrekt, dan zal de aanvrager deze opnieuw moeten indienen in een volgend tijdvak. Bij afwijzing van een aanvraag kan de indiener een andere aanvraag indienen.

Aanmeldingsbewijs

De overheid heeft de aanvraag van het STAP-budget zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Mensen kunnen de subsidie daarom online aanvragen met een eenvoudig digitaal formulier, waarbij er meteen controle plaatsvindt op de verschillende voorwaarden voor het STAP-budget. De aanvrager krijgt van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs. Dat is een door de opleider opgesteld document dat aangeeft welke scholing de subsidieaanvrager gaat volgen, wat de geplande start- en einddatum ervan is en bij meerjarige scholing wat de einddatum is van het opleidingsjaar.

Bewijs van deelname

De subsidieontvanger moet de scholing afronden. Dat betekent dat zij een diploma of certificaat heeft gekregen of dat zij minstens een aanwezigheids- of deelnemingspercentage van 80 procent heeft behaald. De opleider moet binnen dertien weken na de einddatum van de scholingsactiviteit een bewijs van deelname aan de scholing indienen bij het UWV. Voldoet de aanvrager van de subsidie (‘de burger’ dus) niet aan de voorwaarden van deelname dan kan deze voor maximaal twee jaar worden uitgesloten van het recht op STAP-subsidie of kan het betaalde subsidiebedrag worden teruggevorderd.

STAP-portaal

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers, werkzoekenden en opleiders terecht op een nieuw STAP-portaal van het UWV. Daar kunnen ze dan het opleidingsaanbod bekijken, het STAP-budget aanvragen of nagaan of hun aanvraag is goedgekeurd en wijzigingen doorgeven. De eerste opleidingen met financiering van een STAP-budget kunnen op 29 maart 2022 beginnen (4 weken na start aanvraagperiode).

Medewerkers van uitzendbureaus

Alle medewerkers van uitzendbureaus kunnen het STAP-budget zelf aanvragen. Hun werkgevers doen er goed aan om hen tijdig te informeren over STAP en te stimuleren om er gebruik van te maken. Ze kunnen daarvoor het STAP-budget bijvoorbeeld tijdens functioneringsgesprekken aan de orde laten komen. Dan kan de direct leidinggevende met de medewerker bespreken welke opleiding of training die onder STAP valt nuttig zou zijn om zijn competenties aan te vullen. Daarnaast is het voor werkgevers verstandig om bij hun scholingsbeleid rekening te houden met STAP. Ze kunnen het dan afstemmen op de scholing die hun werknemers met het STAP-budget kunnen bekostigen.

>