Meer leren en ontwikkelen in het mkb met de SLIM-subsidie

19 november 2021 4 min
Categorieën: Subsidie, Opleiding & Ontwikkeling

Vanaf 2020 kan een beroep worden gedaan op de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Deze SLIM-subsidie moet leren en ontwikkelen in mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven en grootbedrijven in de ‘seizoensectoren’ (horeca, landbouw en recreatie) aanmoedigen. Dat lijkt goed te verlopen, want de doelgroep maakt graag gebruik van de regeling. Wat houdt de SLIM-subsidie precies in en vraag je deze aan?

De SLIM-regeling richt zich speciaal op het mkb, omdat werknemers in mkb-bedrijven hun kennis en vaardigheden vaak minder bijhouden tijdens hun werkende leven. Dat komt omdat werkgevers in het mkb vaak over minder tijd, geld en kennis voor leren en ontwikkelen beschikken dan grotere werkgevers.

Wanneer ben je een mkb-bedrijf?

Om een beroep te kunnen doen op de SLIM-regeling moet een mkb-bedrijf voldoen aan de EU-definitie voor een middelgrote of kleine onderneming. Daarbij heeft een kleine onderneming minder dan 50 volledige arbeidsplaatsen (fte) of een jaaromzet of jaarlijkse balans van maximaal 10 miljoen euro. Een middelgroot bedrijf is kleiner dan 250 fte of heeft een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een jaarlijkse balans van maximaal 43 miljoen euro.

Met SLIM-subsidie kunnen mkb-ondernemingen personeel ontwikkelen

Samenwerkingsverband mkb

Er kan dus ook door een samenwerkingsverband subsidie worden aangevraagd. Bij een samenwerkingsverband gaat het om een samenwerking tussen minimaal twee individuele mkb-ondernemingen. Daarnaast kunnen partijen als een brancheorganisatie, opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), werkgeversorganisatie, werknemersorganisatie of onderwijsinstelling betrokken zijn.

Lees ook: Het belang van een ruimhartig opleidingsbudget

Criteria voor de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bestemd voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Bedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen voor de volgende vier activiteiten:

  1. Doorlichting onderneming, oftewel een inventarisatie van de scholings- en opleidingsbehoeften in de organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschakelen van een externe adviseur voor zo’n inventarisatie en het maken van een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan. De doorlichting moet leiden tot een op de betreffende onderneming toegespitst opleidings- of ontwikkelplan, waaraan de mkb-ondernemer een structureel vervolg kan geven.
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers om ze actief na te laten denken over hun toekomst. Daarmee houdt een werkgever zijn medewerkers ‘scherp’ en het is ook goed voor de strategische planning van het bedrijf.
  3. Initiatieven gericht op methoden die werknemers stimuleren in hun ontwikkeling. Denk aan het oprichten van een bedrijfsschool, het opzetten van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.
  4. Een laatste doel is de ‘derde leerweg’. Mkb-werkgevers kunnen praktijkleerplaatsen aanbieden voor (delen van) een mbo-opleiding in deze leerweg. Het gaat om een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring en voor werkzoekenden en werknemers die van loopbaan veranderen. Zo kunnen werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat volgen.

Flinke pot geld beschikbaar voor SLIM-regeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt sinds 2020 jaarlijks 49,2 miljoen euro beschikbaar voor de SLIM-regeling. Hiervan gaat 48 miljoen naar het mkb en 1,2 miljoen naar grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Voor 2022 gelden hierbij de volgende budgetten: 15 miljoen euro voor het eerste aanvraagtijdvak mkb, 15,3 miljoen euro voor het tweede aanvraagtijdvak mkb, 17,5 miljoen euro voor samenwerkingsverbanden en 1,2 miljoen euro voor grootbedrijven.

Voor mkb-ondernemingen is per bedrijf maximaal 24.999 euro beschikbaar.

Tip: Lees ook Subsidies en fiscale regelingen voor opleiding en ontwikkeling

 SLIM-subsidie

 

Eigen bijdrage

De SLIM-subsidie wordt altijd verleend op basis van cofinanciering. Dat betekent een eigen bijdrage van de subsidieaanvrager aan zijn initiatief. Voor de subsidies aan middelgrote

Ondernemingen en samenwerkingsverbanden geldt een subsidiepercentage van 60 procent. Deze partijen dragen 40 procent van de subsidiabele kosten zelf en krijgen 60 procent vergoed. Voor kleine ondernemingen is er een uitzondering. Hun subsidiepercentage is 80 procent. Zij hoeven dus maar 20 procent zelf bij te dragen aan de financiering van het initiatief. Reden hiervoor is dat de financiële middelen van kleine ondernemers aanzienlijk geringer zijn en dat zij bij een subsidiepercentage van 60 procent mogelijk de kosten niet kunnen dragen.

Aanvraagtijdvakken

Mkb-ondernemingen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Samenwerkingsverbanden kunnen ieder jaar SLIM-subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 juni. Een aanvraag buiten deze periodes wordt afgewezen. Wel kan het bedrijf of samenwerkingsverband een nieuwe aanvraag indienen voor het volgende aanvraagtijdvak. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 1 maart 2022. Het is verstandig om al met de aanvraag te starten voor het begin van de aanvraagperiode, zodat je deze goed kan laten voldoen aan een van de vier activiteiten waarop de SLIM-subsidie zich richt.

SLIM-subsidie aanvragen

Bedrijven kunnen de SLIM-subsidieregeling hier aanvragen. Uitvoering Van Beleid behandelt namens het ministerie van SZW de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Als er meer subsidie aangevraagd is dan beschikbaar is, dan vindt loting plaats onder alle tijdens het volledige tijdvak ingediende aanvragen. De overheid verstrekt de beschikking tot subsidieverlening binnen achttien weken na afloop van het aanvraagtijdvak van de subsidieaanvraag.

Duur projecten en einddeclaratie

De aanvrager moet uiterlijk binnen zes maanden na het sluiten van het aanvraagtijdvak beginnen met het initiatief waarvoor hij subsidie heeft aangevraagd. Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie heeft aangevraagd, mag maximaal twaalf maanden duren. Voor een project van samenwerkingsverband is dat maximaal 24 maanden. Binnen 22 weken na het einde van het project moet de aanvrager de einddeclaratie ervoor indienen. Uitvoering van Beleid beoordeelt deze declaratie binnen 22 weken na ontvangst.

>