Omvang en kenmerken detacheringsmarkt in Nederland

Marco Hendrikse 11 maart 2024 4 min
Categorie: Detachering

In opdracht van VvDN, PwC, ABN AMRO heeft onderzoeksbureau Panteia voor de tweede keer de detacheringsmarkt in Nederland in kaart gebracht. Panteia onderzocht de omvang van de detacheringsmarkt en de kenmerken van detacheerders.

Omdat detachering geen eigen wettelijke basis heeft is het soms onduidelijk wat onder detachering wordt verstaan of welke organisatie als detacheerder moet worden bestempeld. Panteia heeft voor dit onderzoek de volgende definitie van detachering gehanteerd:

Detachering is een werknemer voor een bepaalde tijd ter beschikking stellen aan een andere werkgever, waarbij de arbeidsovereenkomst met de uitlenende werkgever wordt gehandhaafd.

Omdat er sprake is van een ondervertegenwoordiging van kleine detacheerders in dit onderzoek wordt bij het schatten van de omvang van de detacheringsmarkt gewerkt met een minimum- en maximumschatting.

Omvang markt detacheerders en gedetacheerden

Aantal detacheerders

De onderzoekers schatten dat er in Nederland in 2022 tussen de 583 en 834 actieve detacheerders zijn. Ze geven aan dat het aantal waarschijnlijk dichter bij de maximum- dan bij de minimumschatting ligt.

Aantal gedetacheerden

In 2017 is een vergelijkbaar onderzoek verricht naar de detacheringsmarkt. Toen kwamen de onderzoekers op een aantal van 134.828 gedetacheerden. Het aantal gedetacheerden is in de afgelopen jaren gestegen. De onderzoekers komen nu uit op een schatting tussen 149.120 en 194.380 gedetacheerden in 2022. Ze gaan dan uit van de bovenstaande definitie van detachering en nemen alleen reguliere detachering en detachering op basis van een inleen/doorleen constructie mee.

Het aantal gedetacheerden op basis van een inleen- en doorleenconstructies neemt overigens af. Dit komt doordat er recentelijk rechterlijke uitspraken zijn geweest in het kader van de wet Waadi die het moeilijker en minder aantrekkelijk maken deze constructie toe te passen.

Omvang detacheringsmarkt

Detacheerders melden een gemiddelde omzet van € 14,5 miljoen per bedrijf. Als dit vermenigvuldigt wordt met het aantal detacheerders, dan resulteert dat in een minimumschatting van € 8,4 miljard en een maximumschatting van de omzet van € 12 miljard.

Dienstverlening detacheerders

Slechts een zeer beperkt aantal detacheerders detacheert alleen. Vaak lopen verschillende vormen van dienstverlening naast elkaar. Bedrijven die zich met detachering bezighouden, bemiddelen vaak ook zzp’ers en verzorgen voor andere organisaties de werving en selectie. Daarnaast is de dienst deta-vast populair. Dan wordt een medewerker eerst uitgeleend en na een bepaalde periode overgenomen door de opdrachtgever.

Aangeboden vormen van dienstverlening op de detacheringsmarkt

Daarnaast worden verschillende andere diensten aangeboden, waaronder uitzenden, payrolling en interim-management. Ten opzichte van het onderzoek in 2017 zijn vooral de bemiddeling van zzp’ers en payrolling flink toegenomen. Alleen de dienst detachering aanbieden is juist afgenomen.

De meeste detacheerders geven aan gespecialiseerd te zijn in bepaalde beroepsgroepen (78%) en sectoren waarin de opdrachtgevers actief zijn (77%). Een kwart van de detacheerders geeft aan een andere vorm van specialisatie te hebben. Dit zijn bijvoorbeeld detacheerders die gespecialiseerd zijn in opleiden of doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Contractvorm gedetacheerde

Aan gedetacheerden worden verschillende contractvormen aangeboden. Vrijwel iedere detacheerder biedt contracten voor onbepaalde tijd. Al bieden ze deze niet (meteen) aan iedere gedetacheerde. Als gekeken wordt naar het contract dat gedetacheerden uit de steekproef hebben, dan blijkt dat 40% een contract voor onbepaalde tijd heeft. Ook het deta-vast contract (24%) beoogd in principe een onbepaalde tijdcontract.

In de VvDN marktmonitor over het laatse kwartaal van 2023 geven deelnemende detacheerders aan dat 56% van de gdetacheerden in vaste dienst is. Dit komt dus redelijk overeen met de onderzoeksresultaten, als het vaste dienstverband en deta-vast bij elkaar opgeteld worden.

Contractvorm gedetacheerden

Kenmerken gedetacheerden

Bijna 30% van de gedetacheerden is schoolverlater. Toch is verreweg het grootste gedeelte van de gedetacheerden afkomstig uit een eerdere werkkring. Een klein gedeelte was werkloos alvorens aan de slag te gaan bij de detacheerder.

Van alle gedetacheerden is 70% ouder dan 30 jaar. Een derde is tussen de 30 en 40 jaar. En circa een derde is ouder dan 40 jaar. Hbo-opgeleiden vormen de grootste groep gedetacheerden (43%). Bijna een kwart heeft als hoogst voltooide opleiding een mbo-diploma. Nog eens 19% heeft een academische opleiding afgerond.  

Bijdrage aan de maatschappij en de arbeidsmarkt

Detacheerders is gevraagd wat zij als hun belangrijkste bijdrage aan de arbeidsmarkt beschouwen. Vanzelfsprekend worden dan flexibiliteit en het leveren van specifieke kennis veelvuldig genoemd. Verder ziet ongeveer een derde van de detacheerders een belangrijke rol voor hen weggelegd bij het:

  • bieden van continuïteit bij opdrachtgevers
  • efficiënt toevoegen van beperkte capaciteit/talent
  • vervullen van de werkgeversrol richting de professional
  • leveren van opleiding of ontwikkeling aan de gedetacheerden

Opleiding en training

Zoals uit deze laatste twee punten blijkt zijn detacheerders gericht op goed werkgeverschap. Gemiddeld wordt door detacheerders jaarlijks € 1.719 per medewerker uitgegeven aan training en opleiding. Dit is gemiddeld 5% van de brutoloonsom. Overigens is er een behoorlijk grote groep – bijna een kwart van de detacheerders – die meer dan 10% van de brutoloonsom uitgeeft aan opleiding. Er wordt vooral geïnvesteerd in persoonlijke training(en), communicatievaardigheden en vaktechnische trainingen.

Tip! Lees ook: Detacheerders: bijna 20 procent meer opleidingsinvesteringen om personeel te behouden

Onderscheidend vermogen tov andere flexvormen

Detacheerders geven aan dat zij ten opzichte van andere aanbieders van flexwerk (o.a. uitzenders en payrollers) hun rol als werkgever serieus invulling geven. Vooral het bieden van loopbaanbegeleiding, een prettige werkcultuur en opleidingsmogelijkheden worden veelvuldig genoemd. Daarnaast geven detacheerders aan een grote rol te spelen bij het vergroten van de arbeidsmarktwaarde van gedetacheerden.

Onderscheidend vermogen detacheerders

Bedreigingen detacheringsmarkt

Tenslotte is detacheerders gevraagd wat zij als de grootste bedreiging voor de detacheringsmarkt zien in de komende vijf jaar. Twee bedreigingen steken er dan met kop en schouders bovenuit: wet- en regelgeving en een tekort aan talent. Op dat laatste punt gaan detacheerders inspelen door het herscholen van personeel naar schaarse beroepsgroepen.

>