Gemeente Den Haag wil veel strengere aanpak malafide uitzendbureaus

Marco Hendrikse 16 oktober 2023 5 min
Categorie: Arbeidsmigranten

In Den Haag wonen naar schatting tussen de 50.000 en 60.000 arbeidsmigranten. Dat betekent dat 1 op de 10 inwoners van Den Haag arbeidsmigrant is. Dit leidt tot problemen. De gemeente komt daarom met een beleidsplan om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten goed terechtkomen in de stad.

Vooral op het gebied van huisvesting gaat veel mis. Woningen voldoen niet aan de veiligheidsregels en er wonen veel te veel arbeidsmigranten bij elkaar in de huizen. De meeste arbeidsmigranten delen dus een woning en betalen huur per bed of matras (gemiddeld tussen de 110 en 150 euro per bed per week).

Daarnaast is er nog allerlei andere overlast, zo geeft verantwoordelijk wethouder Balster aan. “Afval op straat doordat er veel meer mensen in de wijk wonen dan bekend is bij de gemeente, een gebrek aan parkeerplaatsen, busjes die af en aan rijden. De leefbaarheid in sommige wijken staat echt onder druk. We zijn de grip kwijt op de omstandigheden waaronder de vele arbeidsmigranten in de stad leven.”

Uitzendbureaus

Veel arbeidsmigranten (53%) werken via de ruim 1000 uitzendorganisaties in Den Haag. Volgens de wethouder zorgen diezelfde uitzendbureaus vaak ook voor huisvesting. Ze doen dat volgens Balster echter tegen vaak veel te hoge huren. Om dan die huur te kunnen betalen gaan arbeidsmigranten hun woonruimte delen. En dan krijg je dus weer alle bovengenoemde problemen.

Doelstellingen

De gemeente Den Haag komt daarom met een eigen beleidsplan om de problemen aan te pakken. In het plan ‘Arbeidsmigratie in goede banen‘ worden de maatregelen opgesomd om de volgende doelstellingen te behalen:

  • Zicht op het aantal EU-arbeidsmigranten in de stad door betere registratie, onderzoek en activiteiten in de buurt. We kennen de mensen, kunnen ze bereiken en geven ondersteuning als dat nodig is.
  • EU-arbeidsmigranten die naar Den Haag komen en al in Den Haag zijn, zijn bekend met de rechten en plichten en handelen hiernaar.
  • Alleen EU-arbeidsmigranten met perspectief op werk en huisvesting komen naar Den Haag. Als dit perspectief er niet (meer) is, vindt ‘warme’ terugkeer plaats.
  • De sociale en fysieke leefbaarheid is vergroot in wijken waar dit nu onder druk staat.
  • De (regionale) samenwerking op het gebied van informatievoorziening, communicatie, huisvesting en werkgelegenheid is versterkt en het beleid is op elkaar afgestemd.
  • Er is een stabiele situatie voor arbeidsmigranten en andere inwoners van Den Haag waarin het eigen netwerk, zelforganisaties en welzijnsorganisaties een prominente plaats innemen.
  • De positie van arbeidsmigranten (en hun kinderen) is significant verbeterd.

Activiteiten om doelstellingen te behalen

Om die doelstellingen te bereiken ontplooit de gemeente Den Haag, voor zover mogelijk in samenwerking met andere partijen, verschillende initiatieven.

Informatievoorziening en voorlichting

Allereerst gaat de gemeente investeren in informatievoorziening en voorlichting. Zo moet de EU-arbeidsmigrant op de hoogte zijn van de rechten, plichten en de gebruiken van de Nederlandse en Haagse samenleving. Deze informatie moet makkelijk vindbaar zijn en in meerdere talen beschikbaar.  Ook komt er voorlichting voor de Haagse bewoners. Zij moeten meer begrip krijgen voor arbeidsmigratie.

Registratie

De gemeente wil veel beter zicht krijgen op hoeveel EU-arbeidsmigranten er in Den Haag verblijven, en waar ze dan verblijven. Zo kan de gemeente de arbeidsmigrant beter bereiken en eventuele misstanden (eerder) signaleren. Echter, de Basisregistratie Personen is hiervoor nog niet geschikt. De gemeente is hiervoor afhankelijk van landelijke wetswijzigingen en systeemwijzigingen van de BRP. In afwachting van de eventuele wijzigingen wil Den Haag samenwerken met werkgevers en uitzendbureaus om de registratie te verbeteren en de EU-arbeidsmigrant beter te informeren over de registratie als ingezetene in de BRP.

Registratie arbeidsmigranten Den Haag

Huisvesting

De fysieke en sociale leefbaarheid in de wijken waar veel EU-arbeidsmigranten wonen moet verbeteren. Voor arbeidsmigranten moet er voldoende en fatsoenlijke woon- en leefruimte zijn.

De gemeente blijft inzetten op handhaving en controle op fatsoenlijke bewoning. Ze handhaaft op kwaliteitseisen en stelt meer voorwaarden, zoals de minimale grootte van de kamer. De gemeente geeft in wijken waar leefbaarheid onder druk staat geen nieuwe vergunningen af voor kamerbewoning. Daarnaast onderzoekt de gemeentenieuwe locaties voor het ontwikkelen van woonplek voor EU-arbeidsmigranten.

Integratie en participatie

De gemeente gaat allerlei laagdrempelige ontmoetingsinitiatieven organiseren voor de wijk om contacten tussen migranten en wijkbewoners te bevorderen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van ‘sleutelpersonen’ die een verbindende rol hebben. Daarbij is extra aandacht voor het vinden en inzetten van sleutelpersonen onder de Bulgaarse, Roemeense, Griekse en Hongaarse gemeenschap. De Poolse gemeenschap is al veel verder met integratie en participatie in de stad, aldus de opstellers van het beleidsplan.

Het aanbieden van taallessen op maat moet participatie en integratie in de Nederlandse samenleving en de zelfredzaamheid bevorderen.

Samenwerking met uitzendorganisaties

De gemeente constateert veel misstanden bij uitzendbureaus. Juist omdat een groot deel van de arbeidsmigranten via uitzendbureaus naar Nederland komt ligt daar wel een deel van de oplossing. De gemeente denkt dat een groot deel van de problemen te voorkomen is als het wervings- en selectieproces verbeterd wordt. “Een professioneler werving- en selectiesysteem van uitzendbureaus kan een deel van de problemen onder werknemers in Nederland voorkomen. Het wervings- en selectieproces in Midden- en Oost-Europa is nu voor een deel in handen van niet-professionele, lokale recruiters die worden ingehuurd door uitzendbureaus. Deze recruiters worden gestimuleerd om zoveel mogelijk mensen te werven. Wij willen dat mensen worden geworven die geschikt zijn om het werk te doen, weten hoe ze gehuisvest worden, voor hoe lang en met welke rechten en plichten.”

Maatregelen misstanden arbeidsmigranten en uitzendbureaus

Een deel van de voorgestelde acties om misstanden bij uitzendorganisaties tegen te gaan

Volgens Balster haalt hij alles uit de kast om als gemeente de positie van arbeidsmigranten aan te pakken, maar het is niet genoeg. Hij vraagt nadrukkelijk om actie van de Nederlandse overheid. Zo moet de overheid veel meer doen om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Het wetsvoorstel over het Toelatingsstelsel dat minister Van Gennip vorige week naar de Tweede Kamer stuurde is daartoe een goede aanzet.

Training Werken met arbeidsmigranten

Voor uitzendbureaus die alles goed willen regelen rondom de bemiddeling van arbeidsmigranten heeft artra de training Werken met arbeidsmigranten ontwikkeld. Na het volgen van deze eendaagse training ken je alle wet- en regelgeving rondom het werken met arbeidsmigranten. 6 december is de eerstvolgende mogelijkheid om deze training te volgen. Schrijf je snel in, want vol = vol.

>