Arbeidsmigranten: grenzeloos inzetbaar

21 april 2022 3 min
Categorie: Arbeidsmigranten

Arbeidsmigratie is een actueel thema: op de Nederlandse arbeidsmarkt is er een steeds belangrijkere rol voor arbeidsmigranten. Ze kunnen de krapte van arbeidskrachten door vergrijzing – deels – opvangen. De huidige toestroom van vluchtelingen brengt bovendien een breed extra aanbod aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Wat is een arbeidsmigrant?

Een arbeidsmigrant is een buitenlandse werkende die legaal voor kortere of langere tijd in Nederland werkzaam of werkzoekend is. Het zijn onder meer seizoenswerkers, expats en kennismigranten. Ongeveer de helft van de arbeidsmigranten wordt als uitzendkracht bemiddeld.

Kunnen arbeidsmigranten een oplossing zijn voor de krappe arbeidsmarkt?

Arbeidsmigranten vervullen een onmisbare rol bij het verrichten van arbeid. Personeelskrapte maakt sommige sectoren sterk afhankelijk van arbeidsmigranten. In Nederland werkten er in 2019 ongeveer 767.000 arbeidsmigranten, vooral in de transport & logistiek, land- en tuinbouw, voedings- en metaalindustrie (Bron: ABU/NBBU).

Sinds de pandemie zijn veel arbeidsmigranten ook weer vertrokken. En een deel ervan zal elders werk hebben gevonden en komt dan niet meer naar Nederland. Het werk dat zij deden, moet toch worden gedaan. Daarom is het belangrijker dan ooit om te zorgen voor een fijn leef-, woon- en werkklimaat voor buitenlandse arbeidskrachten.

Toenemende druk op goed werkgeverschap

De woon-, werk- en leefomstandigheden van de arbeidsmigranten moeten voldoen aan hogere eisen dan voorheen. In het verleden kwam je in de media nog zeer regelmatig berichten over mensonwaardige arbeidsomstandigheden tegen. Van zwaar onderbetaald werk tot ondermaatse woonruimte, waar met te veel mensen op een te klein oppervlak werd geleefd. Tegenwoordig wordt het grootste deel van de buitenlandse werknemers goed behandeld. De druk op goed werkgeverschap komt vanuit de actuele eisen vanuit onze samenleving én, niet in de laatste plaats, de krapte op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigranten hebben een belangrijk aandeel in een gezonde Nederlandse economie.

Huisvesting arbeidsmigrant gekoppeld aan werk

Er is ook voor arbeidsmigranten een tekort aan goede en betaalbare huisvesting. Zoals gezegd, werkt een groot deel van de arbeidsmigranten als uitzendkracht. Veel uitzendbureaus zorgen tegelijkertijd met de bemiddeling ook voor huisvesting. Dat is niet altijd een goede constructie. Want, wat gebeurt er met die huisvesting op het moment dat de opdracht klaar is? Verliest de arbeidsmigrant behalve het werk, ook de woonplek? De koppeling van werken en wonen en afhankelijkheid van verschillende partijen brengt arbeidsmigranten in sommige gevallen in een kwetsbare positie. Om de arbeidsmigrant beter te beschermen, heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer een advies opgesteld, waarin onder andere de aanbeveling staat om de woon- en werkvoorziening los te koppelen. (Bron: nieuwssite szw). In de nieuwe cao voor uitzendkrachten zijn op dit gebied de eerste stappen gezet. Als de uitzendovereenkomst met een eindigt geldt een overgangstermijn van 4 weken waarbinnen de arbeidsmigrant de huisvesting die deze huurt van de werkgever moet verlaten.

Training Werken met arbeidsmigranten

Naast een veilig bestaan zoeken arbeidsmigranten een plek om hun kennen en kunnen in te zetten. Maar hoe zorg je nu dat arbeidsmigranten ook goed aan het werk kunnen? Het bemiddelen van arbeidsmigranten vereist specifieke kennis. Zoals de actuele wet- en regelgeving of het toepassen van de nieuwe uitzend-cao (januari 2022). Met de krapte op de arbeidsmarkt, de groeiende inzet van arbeidsmigranten en de toestroom van vluchtelingen is het belang van expertise en vakkennis bij bemiddelaars van werk een logische noodzakelijkheid.

artra beweegt mee met de ontwikkelingen in de maatschappij.  Met onze nieuwe training Werken met arbeidsmigranten stomen we uitzendprofessionals en bemiddelaars van werknemers buiten Nederland klaar voor het bemiddelen van werknemers met een migratieachtergrond. We besteden aandacht aan thema’s als wetgeving, goede huisvesting en de vereisten voor arbeidskrachten van buiten Nederland om hier goed te kunnen meedraaien. En hoe je ervaren en geschoolde vluchtelingen in hun kracht kan zetten en daarmee een belangrijke maatschappelijke rol vervult.

Deze ééndaagse, praktische training is overigens ook zeer geschikt als opfriscursus.

De training ‘Werken met arbeidsmigranten’ volgen

Meer weten over deze training voor arbeidsmarktprofessionals?

Kijk dan bij de training werken met arbeidsmigranten voor meer informatie.

>