5 onverwachte voordelen van het volgen van opleidingen en trainingen

Marco Hendrikse 15 juli 2021 4 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Natuurlijk, als je een opleiding gaat volgen verwacht je iets te leren. Je doet kennis op die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om je werk beter te doen. En als je een vaardigheidstraining gaat volgen verwacht je dat je bepaalde skills ontwikkelt. Vaardigheden die je beroepshalve kunt gebruiken. Die jou beter laten functioneren. Kennis en vaardigheden die ervoor zorgen dat jij je werk aankunt. Dat zijn hele logische verwachtingen. Alleen krijg je (direct en indirect, als individu en als werkgever) nog veel meer. Maar daar sta je eigenlijk nooit bij stil.

Afscheidsrede Andries de Grip

Beeld van De Grip tijdens zijn afscheidsrede

Juni 2021 sprak Prof.dr. Andries de Grip zijn afscheidsrede uit als hoogleraar Bedrijfs- en Beroepsscholing en Arbeidsmarkt. Ruim 20 jaar was hij verbonden aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In die hoedanigheid deed hij vele onderzoeken en experimenten en publiceerde hij tientallen papers en artikelen. Zijn afscheidsrede over ‘De veranderende betekenis van het post-initieel leren’ zit tjokvol interessante bevindingen. We halen er vijf verrassende uit.

1.      Formele scholing bevordert informeel leren

Informeel leren is niet gepland leren. Je leert o.a. door samenwerking met collega’s, door problemen die je op je werk tegenkomt op te lossen en door nieuwe taken en verantwoordelijkheden op te pakken. Het blijkt dat voor 39% van de werkenden het volgen van een cursus of training een stimulans is om meer te leren op het werk. Je hebt dus dan als het ware een dubbel leereffect. Eerst heb je een training of opleiding gevolgd en daardoor leer je meer en sneller op je werk. En daarbij, zo geeft De Grip aan, gaat het ook om het in de praktijk met vallen en opstaan toepassen van wat je op een cursus of training hebt geleerd (Van Eldert cs., 2018).

2.      Kennis overdragen aan collega’s

De uitkomsten van de Levenslang Leren Enquête 2017 laten zien dat het 46% van de werkenden lukte om de kennis die ze hadden opgedaan in een cursus of training over te dragen aan hun collega’s. Niet alleen degene die een opleiding of training heeft gevolgd leert iets. Ook de collega’s profiteren mee.

De Grip illustreert dit met enkele onderzoeksresultaten. Uit een experiment dat hij deed bleek dat als de helft van een team de training had gevolgd, de productiviteit van teamgenoten die de training nog niet hadden gevolgd, met 2,5% toenam.

3.      Leren van vakgenoten

Contact onderhouden met vakgenoten buiten de eigen organisatie is heel belangrijk om up-to-date te blijven. Het is dus nuttig om bijvoorbeeld naar congressen of lezingen te gaan en te netwerken. Maar ook opleidingen en trainingen zorgen voor een versnelling van kennisoverdracht. Doordat ervaringen en problemen worden gedeeld. Doordat deelnemers met elkaar sparren. Dit zorgt voor een versnelling van de kennistransfer.

De Grip heeft dit samen met Pleijers onderzocht in 2019.  Vooral hoogopgeleiden leren op deze manier veel. Zij bezoeken vaker congressen en conferenties en volgen vaker formele scholing. Zo bezoekt 57% van de hoogopgeleiden jaarlijks één of meerdere workshops en/of conferenties. Middelbaar opgeleiden (34%) en praktisch-opgeleiden (15%) doen dit veel minder.

4.      Medewerkers willen later met pensioen

Dit is wellicht de meest verrassende bevinding. Recent onderzoek van De Grip, Fouarge, Montizaan en Schreurs (2020) laat zien dat deelname aan trainingen ertoe leidt dat mensen op latere leeftijd met pensioen willen gaan. Alleen al het feit dat als medewerkers weten dat hun werkgever wil investeren in hun duurzame inzetbaarheid middels scholing, zorgt voor dit effect. En zeker nu er grote gaten op de arbeidsmarkt dreigen te vallen door personeelstekorten, is iedere medewerker die je kunt behouden, er een.

5.      Scholing bevordert de gezondheid

De Grip citeert hier onderzoek van Gommans cs. (2017). Gekeken is naar 45-plussers die tekortschietende competenties hebben. Met andere woorden, zij zijn niet voldoende opgeleid en getraind om hun werk goed uit te voeren en reskilling is nodig. Zij blijken een grotere herstelbehoefte te hebben aan het einde van hun werkdag en daardoor een groter risico lopen om hun baan te verliezen. Verouderde kennis heeft dus effect op de vitaliteit van werkenden. Met andere woorden, medewerkers die wel voldoende geschoold zijn herstellen sneller en zijn vitaler.

Bonusinzicht: flinke stijgende productiviteit door scholing

Tot slot een minder verrassend inzicht. Echter, niet minder interessant. Uit een veldexperiment van De Grip & Sauermann (2012) blijkt dat scholing en een stijging van de productiviteit samenhangen (causaal verband). Medewerkers van een callcenter volgden een week lang een training die gericht was op het sneller kunnen begrijpen van de vraag de klant. De productiviteit van die callcenter- medewerkers bleek daarna met liefst 10% te stijgen.

>