Hoe kunnen we helpen?

Subsidieregeling praktijkleren

Betekenis van Subsidieregeling praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen te bieden. Hierdoor kunnen mensen die een beroepsopleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een deelnemer. De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel. Je vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

De subsidieregeling praktijkleren is tot en met 2023 verlengd. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt jaarlijks € 205 miljoen beschikbaar. De subsidie is maximaal € 2.700 per praktijk- of werkplaats. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Subsidiemogelijkheden | LoonkostensubsidieKennismigrant

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>