De geschiedenis van de uitzendbranche

1920

Samuel L. Workman

De Amerikaan Samuel L. Workman is één van de pioniers geweest op het terrein van het uitzendwerk. Hij had een eenmanszaak en zond mensen tijdelijk uit. Hij kwam met het idee “rented help”. Oftewel, inhuurbare arbeidskrachten. 

1930

In 1930 maakte Samuel L. Workman zijn beroep van het uitzenden van tijdelijk personeel.

1950

Uitzenden kwam naar Nederland

In de jaren ’50 kwam het uitzendvak pas naar Nederland. Voornamelijk op freelance basis werden mensen uitgezonden in de administratieve sector. Een bureauhouder/ administrateur trad hierbij op als intermediair. Deze legde contact tussen de opdrachtgever en de uitzendmedewerker en verzorgde de facturering. De freelancer/ uitzendmedewerker ontving een salaris waarover hij zelf inkomstenbelasting moest afdragen.

1960

Frits Goldschmeding

rits Goldschmeding is een van de pioniers van uitzenden in Nederland. Hij heeft tevens de term uitzendprofessional bedacht.

1961

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 een belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche.

1971

De eerste uitzend-cao

Begin jaren ’70 wordt de eerste cao voor administratieve krachten op uitzendbasis getekend.

1978

Wim Ruggenberg

Wim Ruggenberg treedt aan als bestuurder van de werkgeversvereniging VNO.

1987

Algemeen verbindende uitzend-cao

De eerste uitzend-cao is officieel een feit en deze wordt algemeen verbindend verklaard. Eind jaren ’80 kwam geleidelijk de verandering in Nederland. Er ontstonden regels omtrent het herhaald inhuren van dezelfde uitzendkracht. Een uitzendkracht krijgt na verloop van tijd dezelfde rechten als een vaste kracht.

1994

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is in 1994 opgericht om de belangen te behartigen van voornamelijk MKB-flexorganisatie (midden- en kleinbedrijf).

1998

Vergunningenstelsel en maximale uitzendtermijn worden afgeschaft.

1998

WAADI

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs werd in 1998 ingevoerd om de rechten van werknemers te waarborgen. Deze wet is afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1999

Wet flexibiliteit en zekerheid

In 1999 treedt de wet flexibiliteit en zekerheid in werking, sinds deze tijd is een uitzendbureau een officiële werkgever.

2004

SNCU

Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten controleert uitzendorganisaties. Zij geeft voorlichting over de cao en arbeidsvoorwaarden.

2005

SNA

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) is in 2005 ontstaan in overleg met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën.

2011

Dicriminatie

Uit een sociologisch onderzoek bleek dat een meerderheid van de uitzendbureaus zich schuldig maakt aan discriminatie.

2015

De Wet werk en zekerheid

De wet werk en zekerheid (WWZ) is bedoeld om de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.

2020

De toekomst van uitzenden

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de nieuwe uitzend-cao treden in werking.

>